سال پنجم، شماره سوم، پاییز 1402، پیاپی 16


نشریه مطالعات رهبری فرهنگی

چکیده فارسی

رهبری اخلاقی و ابهام اخلاقی دو عامل مهم در سازمان هستند که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر استرس شغلی و کیفیت عملکرد کارکنان تأثیر می‌گذارند. رهبری اخلاقی با ایجاد محیطی اخلاقی و شفاف در سازمان، از یک سوء به کاهش استرس شغلی کارکنان کمک می‌کند و از سوی دیگر، با تأمین ارزش‌های اخلاقی در سازمان، بهبود کیفیت عملکرد کارکنان را به‌همراه دارد. از این رو هدف این پژوهش تأثیر رهبری اخلاقی و ابهام اخلاقی بر استرس شغلی و کیفیت عملکرد در سازمان می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شهرداری شهر جدید هشتگرد به تعداد 320 می‌باشند. حداقل حجم نمونه طبق نرم‌افزار جی پاور 107 نفر برآورد گردید و روش نمونه گیری تصادفی ساده که مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامه استفاده شده‌است. نتایج نشان داد که رهبری اخلاقی تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش استرس شغلی و افزایش عملکرد کیفیت دارد. همچنین، ابهام اخلاقی بر نقش میانجی رهبری اخلاقی و استرس شغلی و عملکرد کیفیت تأثیر مثبت و معناداری داشت. با توجه به این نتایج، می‌توان نتیجه گرفت که تأمین رهبری اخلاقی و کاهش ابهام اخلاقی در سازمان می‌تواند به کاهش استرس شغلی و افزایش عملکرد کیفیت کارکنان کمک کند. در نتیجه، مدیران سازمان‌ها می‌توانند با اجرای برنامه‌هایی برای تأمین رهبری اخلاقی و کاهش ابهام اخلاقی در سازمان، بهبود وضعیت روانی و عملکرد کارکنان را تسهیل کنند.


واژگان کلیدی: رهبری اخلاقی، استرس شغلی، عملکرد کیفیت، ابهام اخلاقی، سازمان شهرداری


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>


چکیده فارسی

‌این ‌پژوهش با هدف مطالعه نقش ‌جانشین ‌پروری ‌بر ‌بالندگی ‌کارکنان دانشگاه دولتی شیراز انجام‌گرفته است. ‌تحقیق ‌حاضر ‌از نظر ‌هدف‌، کاربردی ‌و ‌از ‌نظر ‌گردآوري‌ داده‌ها ‌توصیفی‌‌- ‌‌پیمایشي ‌است. جامعه ‌آماری ‌تحقیق‌ کلیه‌ پرسنل دانشگاه شیراز می‌باشند ‌که ‌تعداد ‌آن‌ها ‌۹۰۰ نفر ‌است. با‌ استفاده‌ از جدول گرجسی مورگان حجم ‌نمونه‌ برابر ۲۶۹ نفر‌ به دست آمد.‌ روایی ‌پرسشنامه ‌از‌ طریق ‌ضریب ‌آلفای‌ کرونباخ‌ و‌ پایایی ‌از ‌طریق ‌روش ‌تنصیف‌ سنجش ‌شده‌ است. ‌براي ‌تجزیه‌وتحلیل ‌داده‌ها از ‌فن‌های ‌آمار ‌توصیفي‌ و فن‌های ‌آمار ‌استنباطي استفاده‌شده است. با ‌نرم‌افزار spss21 ‌ابتدا‌ متغیرهاي ‌تحقیق ‌به ‌روش‌های‌ آمار‌ توصیفي ‌مورد ‌آزمون‌ قرارگرفته است.‌ ‌برای‌ نرمال ‌بودن ‌یا‌ نبودن ‌داده‌ها‌ از‌ آزمون ‌کولموگروف و برای ‌بررسی ‌فرضیه‌های ‌نرمال ‌از ‌پارامتری ‌و فرضیه‌های غیر نرمال ‌از ‌نا‌پارامتری ‌استفاده‌شده است. نتیجه‌ آماری ‌پژوهش ‌نشان ‌داد ‌که ‌بین‌ جانشین ‌پروری ‌و‌ بالندگی ‌پرسنل ‌ارتباط ‌معنادار و‌ مثبتی ‌وجود‌ دارد.‌ سطح‌ معنی‌داری این متغیر‌ کمتر ‌از 05/0 است و‌ با‌ اطمینان‌ 95% می‌توان ‌گفت‌ ارتباط ‌معنی‌داری ‌بین‌ دو ‌متغیر ‌وجود ‌دارد. به ‌عبارتی‌ جانشین ‌پروری ‌بر‌ بالندگی‌ کارکنان ‌تأثیر‌ دارد.‌ بنابراین‌ پیشنهاد می‌شود مدیران و برنامه ریزان دانشگاه دولتی شیراز ‌با‌ بهبود‌ جانشین ‌پروری ‌در ‌این دانشگاه،‌ بالندگی ‌کارکنان ‌آن را ‌بهبود ‌یابند.


کلید واژه ها: بالندگی، بالندگی کارکنان، جانشين پروری، دانشگاه دولتی شیراز


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>


چکیده فارسی

دغدغه‌های فزاینده و پایدار نسبت به حفظ و ارتقای امکان همزیستی مسالمت آمیز و عادلانه در سطح فروملی، ملی و فرا ملی، اهمیت گفت‌و‌گو را به شکل بی سابقه‌ای برجسته کرده است. پژوهش حاضر با هدف، شناسایی و اعتباریابی عوامل موثر بر ترویج فرهنگ گفت‌وگو در بین دانش آموزان دوره ابتدایی منطقه نمین ( استان ادربیل) انجام گرفت. مطالعه حاضر، به روش آمیخته و از نوع طرح‌های تحقیق آمیخته اکتشافی می‌باشد که در دو مرحله پیایی کیفی -کمی صورت گرفت. در مرحله اول به مطالعه کیفی پرداخته و در این گام با بررسی و ارزیابی مطالعات انجام شده در زمینه فرهنگ گفت‌و گو، همچنین مصاحبه عمیق با صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت، اطلاعات لازم گردآوری، و با استفاده از روش گراندد تئوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مدل مفهومی پژوهش تدوین شد. مرحله دوم مطالعه به صورت کمی و به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری بود، بدین منظور داده‌های جمع آوری شده از پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر مدل مفهومی پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت بر اساس پارادایم زمینه‌ای،‌ کدگذاری انجام شد و 3 کد انتخابی تحت عناوین: جو سازمانی، عوامل مداخله‌ای و پیامدها بدست آمد. اثر مستقیم جو سازمانی بر عوامل مداخله‌ای 56/0 با مقدار تی (21/13) و اثر مستقیم عوامل مداخله‌ای بر روی پیامد 61/0 با مقدار تی (61/12)، همچنین اثر غیرمستقیم جو سازمانی بر پیامد 34/0 با مقدار تی (34/8) به دست آمده است.


واژگان کلیدی: فرهنگ،‌ فرهنگ گفت‌و‌گو، جو سازمانی، عوامل مداخله‌ای، پیامد


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

چکیده فارسی

کودکان اغلب نیاز دارند که افکار و رفتارهای خود را با شرایط در حال تغییر زندگی روزمره خود تطبیق دهند. برای انجام این کار، آنها به انعطاف پذیری شناختی نیاز دارند. انعطاف پذیری شناختی یکی از کارکردهای اجرایی را شامل می شود. تحقیق حاضر با هدف مطالعه انعطافپذیری شناختی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری در مدارس ابتدایی انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه 80 نفر از دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری مدارس ابتدایی شهرستان پارس آباد بود. نمونه پژوهش شامل 40 دانش آموز بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار مقیاس انعطاف پذیری شناختی بر اساس مطالعات قبلی و فرمول بندی مجدد آنها در راستای اهداف مطالعه حاضر و محیط جدید آن، توسعه داده شد. برای تجزیه و تحلیل سوالات تحقیق از آزمون واریانس دو طرفه استفاده گردده است. یافته های تحقیق نشان می دهد نسبت دادن شرایط استرس‌زای اجتماعی و تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری که توانایی آنها را برای سازگاری با شرایطی که آینده تحصیلی و اجتماعی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد افزایش داده و در نتیجه سطح انعطاف‌پذیری شناختی را افزایش می‌دهد. همچنین نتایج تفاوت های آماری معنی داری را در سطح انعطاف پذیری شناختی به دلیل تأثیر جنسیت نشان می دهد.


واژه های کلیدی: انعطافپذیری شناختی، اختلال یادگیری، یادگیری، مدارس ابتدایی


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

چکیده فارسی

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار و کارآمدی مدارس راهنمایی و ابتدایی بود. جامعه آماري تحقيق حاضر را معلمان تشكيل می‌دهند كه تعداد آن‌ها بالغ بر 1500 نفر بوده و با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه برابر با 306 نفر می‌باشد. روش نمونه‌گیری در تحقیق حاضر تصادفی نسبی بود. جامعه آماری را معلمان مدارس راهنمایی و ابتدایی پارس آباد تشکیل می دهند. در این تحقیق براي معنویت در محیط کار از پرسشنامه معنويت در محیط کار ميليمن و همكاران (2003) و برای کارآمدی مدارس از پرسشنامه دانش فرد و محجوب (1388) استفاده شد. در این تحقق به‌ منظور تهیه و تدوین مبانی نظری و سوابق تحقیقات انجام‌شده از روش کتابخانه‌ای و به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه‌ها از روش میدانی بهره گرفته می‌شود. داده‌های جمع‌آوری‌شده به‌صورت جدول آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی تک دو جامعه مستقل استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که بین معنویت در محیط کار و کارآمدی مدارس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. و همچنین بین معلمان مدارس راهنمایی و ابتدایی از لحاظ کارآمدی تفاوت معنی‌داری وجود دارد.


واژه های کلیدی: معنویت در محیط کار ، کارآمدی مدارس ، معلمان، مدارس ابتدایی و راهنمایی


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

چکیده فارسی

از ديدگاه سازماني مشارکت شغلی به عنوان کليدي براي ايجاد انگيزش کارکنان و افزايش بهره وري، مد نظر قرار گرفته شده است. از ديدگاه فردي، مشارکت شغلي، به طور مهمي با درگير کردن عميق کارکنان در کارشان و ايجاد تجربه با معنا بودن و کامروايي، به اثر بخشي سازماني، بهره‌وري و روحيه آنان کمک مي‌کند. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر کمال گرایی رهبر بر مشارکت کاری کارکنان آموزش و پرورش پرداخته است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان اداری آموزش و پرورش پارس اباد مغان تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 92 نفر برآورد گردیده و روش نمونه گيري، تصادفي ساده می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. روایی پرسشنامه با گرفتن مشاوره در این زمینه تقویت وپایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و بازآزمایی مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی برای طبقه بندی، تهیه نمودارها وجداول فراوانی استفاده و از آمار استنباطی رگرسیون خطی چندگانه برای تحلیل فرضیه ها استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که کمال گرایی رهبر بر مشارکت کاری کارکنان آموزش و پرورش تاثیر دارد.


واژه های کلیدی: رهبری، کمال گرایی رهبر، مشارکت شغلی، آموزش و پرورش


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

صفحه نخست  |   راهنمای نویسندگان  |   اخبار و اعلانات  |   اهداف و چشم انداز  |   ارسال مقاله  |   نقشه سایت  
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فصلنامه مطالعات رهبری فرهنگی می باشد