صفحه نخست  ⋙  راهنمای نویسندگان    
لطفا قبل از ارسال مقاله مقالات خود را متناسب با فرمت نشریه تنظیم و ارسال کنید و فرم تعهد نویسندگان را تکمیل و به همراه مقاله ارسال فرمائید

برای راحتی فرمت بندی مقاله از مقاله نمونه استفاده کنید


دانلودها


دانلود فرمت نمونه مقاله


دانلود فرم تعهد نویسندگانراهنمای نویسندگان

برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به موقع مقاله، لطفاً به این نکات توجه فرمایید

آیین نگارش مقاله

دوم ) ترتیب و عناوین مقاله

صفحه شناسنامه مقاله

همراه کدپستی و شماره تماس با فونت B Mitra سایز قلم 12 و ایمیل نویسنده با فونت Times New Roman ساز قلم 10 درج می‌گردد و به همین ترتیب برای سایر نویسندگان در سطر‌های دیگر اقدام شود . لازم است عبارت " نویسنده مسئول " در زیر نویس مشخص شود. توجه : در مورد مقالات مستخرج در صفحه شناسنامه مقاله در سطر اول ابتدا عنوان مقاله با فونت B Mitra و سایز قلم 14 و در سطر‌های بعدی به ترتیب، از قلم 12 استفاده شود ابتدا نام و نام خانوادگی نویسنده اول (در یک سطر) و سپس آدرس دانشگاهی یا موسسه ای و نیز آدرس پستی به صورت زیر نویس از پایان‌نامه‌ و رساله‌های دانشجویان، می‌بایست نام استاد راهنما بعنوان نویسنده اول قید گردد و نام دانشجوی فارغ‌التحصیل بصورت دانش آموخته کارشناسی ارشد یا دکتری واحد متبوع قید شده و از ذکر عضوی هیات علمی دانشگاه . . . . اجتناب گردد . توجه : برای نویسندگانی دارای مدرک دکترا هستند ارسال رونوشت مدرک الزامی می باشد.

ترتیب عناوین متن مقاله

از نویسنده یا نویسندگان تقاضا می‌شود مقاله خود را حداکثر در 24 صفحه تنظیم نمایند . این ماهنامه از پذیرش مقالاتی که بیش از بیست و چهار صفحه بوده و یا ترتیب و عناوین زیر را رعایت ننمایند خودداری می‌نماید .

1-عنوان مقاله :

(فونت B Mitra با سایز قلم 12)

عنوان مقاله باید بتواند محتوای مقاله را به ذهن خواننده منتقل کندو هرچه کوتاه باشد بهتر است، چون عنوانی پیچیده و طولانی ممکن است خواننده را سردرگم کند. عنوان باید بیانگر متن اصلی مقاله باشد و در صورت لزوم قلمرو زمانی و مکانی پژوهش را نشان دهد. بی تردید عنوانی که نشان می دهد مقاله شما حرف تازه ای برای گفتن دارد تاثیر مثبتی بر خوانندگان می گذارد.

2- مشخصات نویسنده یا نویسندگان :

(فونت B Mitra با سایز قلم 12)

در این قسمت ابتدا نام و نام خانوادگی نویسنده اول و به ترتیب در سطرهای بعد نام و نام خانوادگی سایر نویسندگان قید می‌گردد (لازم است عبارت "نویسنده مسئول " در جلوی نام نویسنده طرف مکاتبه قید گردد) و سپس در پاورقی ابتدا مرتبه علمی نویسنده یا نویسندگان و سپس دانشگاه محل عضویت و آدرس پست الکترونیک ایشان قید می‌گردد .

3- چکیده مقاله :

(فونت B Mitra با سایز قلم 12)

چکیده مقاله باید حتما بصورت ساختاری (Structured abstract) ارایه شود که در آن عناوین فرعی : زمینه (Background)، هدف (Objective)، روش‌ها (Methods)، یافته‌ها (Findings)، نتیجه‌گیری (Conclusion) و واژه‌های کلیدی (Key words) مشخص گردد .

حجم چکیده فارسی و انگلیسی حداقل 150 کلمه و حداکثر 300 کلمه خواهد بود .

• زمینه : در یک جمله ، هدف در یک جمله، روش حداکثر در دو جمله، یافته‌ها در چند جمله و نتیجه‌گیری در یک جمله در نظر گرفته شود . زمینه را با اشاره به بیان مسئله و یا سابقه تاریخی امر مورد پژوهش تدوین نمائید.

• هدف : برای نگارش هدف در چکیده به هدف اصلی پژوهش انجام شده اشاره شود .

• روش‌ها : به نوع و روش‌های پژوهش بکار گرفته شده، جامعه، نمونه، ابزار پژوهش، نوع آمار و نرم‌افزار کامپیوتری مورد استفاده و شیوه تحلیل داده‌ها اشاره شود .

• یافته‌ها : همراه با آمار و ارقام، یافته‌های پژوهش خود را بطور خلاصه ارائه دهید .

• نتیجه‌گیری : بدون ذکر هیچگونه آمار و ارقام و باتوجه به چهار عامل بالا نوعی جمع‌بندی از یافته‌ها، آینده‌نگری، تعمیم، پیشنهاد و نتیجه‌گیری نمائید .

4- واژه‌های کلیدی :

(فونت B Mitra با سایز قلم 12)

در بخش پایانی چکیده به مفاهیم کلیدی اشاره کنید. اینها اغلب نشانگر نکات مهم مقاله اند و می‌توان برای جستجو از آنها استفاده کرد. توجه داشته باشید که چکیده نباید بیشتر از 300 کلمه باشد.

توضیح :لازم است عنوان، چکیده و کلید واژگان در یک صفحه باشند و از قسمت مقدمه به بعد از صفحه بعد آغاز شود .

5- مقدمه :

(فونت B Mitra با سایز قلم 12)

در این قسمت ضمن اشاره ضمنی به مسئله مورد پژوهش و اهمیت آن، عمدتا بر پژوهش‌های مرتبط همراه با استنادات، مروری می‌نمائید . این مرور را با استفاده از واژه‌های کی، کِی، کجا و چه، چگونه، چرا انجام دهید . در قسمت مقدمه انتظار می‌روند نویسنده حداقل 25 منبع را مورد بررسی قرار داده‌باشد .

6- روش پژوهش/ تحقیق :

(فونت B Mitra با سایز قلم 12)

در قسمت روش‌ها که در حد یک پاراگراف (حداکثر 10 سطر تایپ شده) ارایه می‌شود، به نوع پژوهش، روش‌های پژوهش مورد استفاده، جامعه، نمونه، شیوه نمونه‌گریری، ابزار پژوهش، روائی و پایایی ابزار پژوهش، نوع آمار و نرم‌افزار کامپیوتری مورد استفاده و شیوه تحلیل داده‌ها را شرح می‌دهید .

7- یافته‌ها:

(فونت B Mitra با سایز قلم 12)

در قسمت یافته‌ها (غالبا بدون استناد) یافته‌های پژوهش خود را همراه با جداول، نمودارها، اشکال (که جمعا از 5 مورد تجاوز نکند) شرح دهید .

8- بحث و نتیجه‌گیری :

(فونت B Mitra با سایز قلم 12)

در قسمت بحث، یافته‌های پژوهش خود را با یافته‌های پژوهش دیگران مقایسه نموده و دقیقا خاطر نشان می‌سازید که تا چه حد یافته‌های شما با یافته‌های آن پژوهشگران در یک راستا است یا با آنها مغایرت دارد . در این قسمت حداقل سه استناد لازم است .

قسمت نتیجه‌گیری که از یک پارگراف تجاوز نمی‌کند، باتوجه به چهار عامل : نوع جمع‌بندی از یافته‌ها، آینده‌نگری، تعمیم و پیشنهاد تدوین می‌شود .

لازم به ذکر است که در قسمت نتیجه‌گیری نه استنادی در کار است و نه هیچگونه عدد و رقمی قید می‌شود .

9-منابع و مآخذ

• تمام منابع باید به زبان انگلیسی باشد

• خواهشمند است در متن مقاله از واژگان غیر فارسی که برابر فارسی رسا دارند خودداری شود و چنانچه واژه متداول فارسی وجود نداشت با دادن شماره در بالای کلمه داخل متن، برابر لاتین آن را در قسمت پاورقی مقاله درج نمائید.

• برای ارائه ماخذ از روش ماخذدهی (apa) در متن به شرح زیر استفاده شود :

• در مواردی که از منابع اصلی (کتاب یا مقاله) تالیف شده (نه ترجمه) به زبان فارسی استفاده می‌گردد و منبع مربوطه حداکثر دو نویسنده دارد باید پس از نقل قول، ابتدا نام‌خانوادگی نویسنده یا نویسندگان قید سپس سال انتشار و صفحه یا صفحات آن در داخل پرانتز قید گردد .

10- پاورقی ها :

(فونت B Mitra با سایز قلم 10 برای کلمات فارسی و فونت Times New Roman با سایز قلم 9 برای کلمات انگلیسی ) در این بخش توضیحات و عبارتی که اصولا در کتاب‌ها و پایان‌نامه‌ها در پاورقی درج می‌گردد در مقاله به این بخش با ذکر شمارهای که در بالای کلمه مورد نظر در متن درج می‌گردد انتقال می‌یابد .

11- چکیده انگلیسی (Abstract) :

این بخش شامل چهار قسمت می‌باشد که به ترتیب زیر تنظیم می‌گردد :

• عنوان مقاله (فونت Times New Roman سایز قلم 12)

• نام نویسندگان (فونت Times New Roman سایز قلم 10)

• چکیده (Abstract) (فونت Times New Roman سایز قلم 11)

• واژگان کلیدی (Key Word) (فونت Times New Roman سایز قلم 10)

توجه: ساختار چکیده انگلیسی مانند چکیده فارسی تنظیم شود

صفحه نخست  |   راهنمای نویسندگان  |   اخبار و اعلانات  |   اهداف و چشم انداز  |   ارسال مقاله  |   نقشه سایت  

کلیه حقوق این سایت متعلق به نشریه مطالعات رهبری فرهنگی می باشد