مطالعات رهبری فرهنگی

فصلنامه علمی

ثبت نام / ورود /خروج

Paris صفحه اول راهنمای نویسندگان ارسال مقاله داوران تماس با ما English

مقالات پذیرفته شده برای شماره های آتی نشریه مطالعات رهبری فرهنگی

عنوان مقاله : مطالعه مشارکت والدین در آموزش کودکان

فاطمه اصولی کرگان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

شماره گواهی

86175/188

عنوان مقاله : بررسی فلات شغلی مدیران و رابطه آن با رجحان شغلی آنان درمدارس

مریم آزادی فرد، سیدرضا میرزاده اهری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

شماره گواهی

86175/187