Iran مطالعات رهبری فرهنگی

فصلنامه علمیثبت نام / ورود /خروج

Paris صفحه اول راهنمای نویسندگان ارسال مقاله داوران تماس با ما English

سال پنجم، شماره اول، بهار 1402، پیاپی 14


نشریه مطالعات رهبری فرهنگی

چکیده فارسی

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر عوامل مؤثر در بهبود مدیریت کلاس درس از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان سرعین در سال تحصیلی 1401-1400 می‌باشد. از لحاظ هدف، تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به لحاظ نوع روش، هم‌بستگی می‌باشد. از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، روش تحقیق از نوع میدانی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه معلمان و مدیر آموزگاران مقطع ابتدایی شهرستان سرعین به تعداد 104 نفر تشکیل می‌دهند. برای تعیین حجم نمونه معلمان از جدول مورگان و به تعداد 86 نفر به شیوه تصادفی انتخاب شد. برای اندازه‌گیری متغیر موردپژوهش از پرسشنامه بهبود مدیریت کلاسی ذوالفقاری (1379) استفاده شد. داده‌ها با نرم‌افزار spss تحلیل شد. برای تحلیل فرضیه‌ها از آزمون t تک نمونه‌ای و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که نتیجه آزمون t برای سؤال پژوهشی تعیین وضعیت متغیر از وضعیت مطلوبی برخوردار بود. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین داشتن طرح درس و بهبود مدیریت کلاسی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین یافته‌های تحقیق نشان داد که بین راهبردهای تدریس و بهبود مدیریت کلاسی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین یافته‌های تحقیق نشان داد که بین ایجاد انگیزش و بهبود مدیریت کلاسی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین یافته‌های تحقیق نشان داد که بین ارزشیابی و بهبود مدیریت کلاسی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.


واژه‌های کلیدی: مدیریت کلاسی، راهبردهای تدریس، ارزیابی و طرح درس.


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>


چکیده فارسی

مدیریت فرهنگ سازمانی هدایت کارکنان در جهت درست را موجب می گردد. در این پژوهش سعی شده با بهره‌گیری از روش تحقیق کیفی تحلیل تماتیک، به طراحی و تبیین مدل مدیریت فرهنگ سازمانی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران جهت اجرایی کردن نظام‌ نامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني اقدام شود. بر این اساس، با انجام مصاحبه با 14 نفر از اساتید و کارشناسان ارشد حوزه فرهنگ سازمانی در شرکت ملی پخش، تعداد 13 مقوله اصلی شناسایی شدند: بسترها مقوله‌های سیاست گذاری کلان فرهنگی، توجیه مدیران ارشد در زمینه اهمیت اجرای نظام نامه، نظام ارزیابی موثر، لحاظ خرده فرهنگ های سازمانی و تبیین اهمیت فرهنگ سازمانی برای کارکنان شرکت شناسایی گردیدند. همچنین فرایندها مقوله‌های اشتراک دانش، عدالت سازمانی، کارگروهی، بهبود مسنمر و مسئولیت پذیری اجتماعی شناسایی شد. پیامد مدل ارائه شده نیز، رضایت مشتریان و کاهش هزینه شناسایی شدند. همچنین مقوله هسته فرهنگ سازمانی تشخیص داده شد. همینطور مشخص شد بیشترین فراوانی به ترتیب مربوط به متغیرهای توجیه مدیران ارشد در زمینه اهمیت اجرای نظام نامه سازمان و نظام ارزیابی موثر و صحیح است که نشان از اهمیت توجه به متغیرها دارد.


واژگان کلیدی: مدیریت فرهنگ سازمانی، توجیه مدیران ارشد، سیاست گذاری کلان فرهنگی.


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>


چکیده فارسی

هدف از اجراي اين پژوهش بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با بهره وری معلمان ابتدایی شهرستان سرعین بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان شهرستان سرعین (108 نفر) تشکیل می¬دادند. به خاطر کم بودن تعداد افراد، همه کارکنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع¬آوری داده¬ها براساس دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز و بهره وری نیروی انسانی گلداسمیت صورت گرفت که ضریب آلفای کرونباخ آن‌ها به ترتیب 89/0 و 87/0 به دست آمد و روایی صوری و محتوایی آن‌ها با استفاده از نظر متخصصان تایید شد. تجزیه و تحلیل داده¬ها به کمک نرم¬افزار SPSS صورت پذیرفت. نتايج پژوهش نشان داد: وضعیت فرهنگ سازمانی (t=3/51) و وضعیت بهره وری نیروی انسانی (t=3/48) می باشد. و مقدار آزمون پیرسون (r=0/893) محاسبه شد. یافته ها نشان می دهند که مقدار فرهنگ سازمانی به اندازه 51/0 و یهره وری نیروی انسانی 48/0 بالاتر از حد متوسط می باشند. هم چنین یافته ها نشان دادند بین فرهگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.


کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی، بهره وری نیروی انسانی، اثر بخشی و کارآیی


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

چکیده فارسی

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رفتار دوسوتوانی و رضایت از آموزش ضمن خدمت بر انعطاف‏پذیری ‏‏راهبردی معلمان مدارس ابتدایی ناحیه 1 شهر اردبیل بود. از لحاظ هدف، پژوهش حاضر از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، همبستگی می‌باشد و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش پژوهش مورد نظر میدانی است. جامعه آماري تحقيق حاضر را كليه معلمان مدارس ابتدایی ناحیه 1 شهر اردبیل در سالتحصیلی 1402-1401 تشكيل مي‏دهند كه تعداد آنها برابر 1500 نفر مي‏باشد. براي تعيين حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده و نمونه برابر 306 نفر مي‏باشد، روش نمونه‏گيري ‏نيز تصادفي طبقه‏ای ‏(به تفکیک جنسیت) مي‏باشد. بدین ترتیب از بین معلمان مرد 42 نفر و از بین معلمان زن 264 نفر انتخاب شدند. براي اندازه‏گيري ‏متغيرها از پرسشنامه رفتار دوسوتوانی جانسن و همکاران (2006)، پرسشنامه رضایت از آموزش ضمن خدمت پبیترز و همکاران (2007) و پرسشنامه انعطاف‏پذیري ‏راهبردی سانچز (2005) استفاده شد. داده‏ها ‏با نرم افزار SPSS نسخه 28 تحليل شد و برای تحلیل فرضیه اصلی و فرعی 1 و 2 از رگرسیون چندگانه و برای تحلیل سوالات پژوهش از آزمون t تک نمونه‏ای ‏استفاده شد. یافته‏های ‏پژوهش نشان داد که رفتار دوسوتوانی و رضایت از آموزش ضمن¬خدمت بر انعطاف‏پذیری ‏‏راهبردی معلمان تاثیر معنی‏داری ‏دارد و رفتار دوسوتوانی 42/0 و رضایت از محتوای آموزش 37/0 از تغییرات مربوط به انعطاف‏پذیری ‏‏راهبردی معلمان را پیش‏بینی ‏می‏‏کند. همچنین رفتار اکتشافی 41/0 و رفتار کارآمدی 39/0 از تغییرات مربوط به انعطاف‏پذیری ‏‏راهبردی معلمان را پیش‏بینی ‏می‏‏کند. در نهایت رضایت از جلسه آموزش 34/0، رضایت از محتوای آموزش 29/0 و رضایت از آموزش دهنده 17/0 از تغییرات مربوط به انعطاف‏پذیری ‏‏راهبردی معلمان را پیش‏بینی ‏می‏‏کند. نتایج نشان داد که رفتار دوسوتوانی، رضایت از آموزش ضمن خدمت و انعطاف‏پذیری ‏‏راهبردی معلمان مدارس ابتدایی ناحیه 1 شهر اردبیل در وضعیت بالاتر از متوسط قرار دارد.


کلید واژه ها: رفتار دوسوتوانی، رضایت از آموزش ضمن خدمت، انعطاف‏پذیری ‏‏راهبردی


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

چکیده فارسی

تحقيق حاضر با هدف رابطه بین جامعه پذیری سازمانی با تعهد سازمانی با نقش متغیر مداخله گر مسئولیت اجتماعی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهرستان خلخال)انجام شد. روش تحقيق حاضر از نوع پيمايشي بود و گردآوري داده‌ها به وسيله پرسشنامه انجام شد. در اين بررسي براي تعيين روايي از اعتبار صوري و براي تعيين پايايي سوال‌ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديد. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که متغیر مستقل جامعه پذیری سازمانی و متغیر مداخله گر مسئولیت بر متغیر وابسته تعهد سازمانی تاثیر معنی داری دارند.


واژگان کلیدی: تعهد سازمانی، جامعه پذیری سازمانی و مسئولیت اجتماعی.


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

چکیده فارسی

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتباطات سازمانی و همدلی سازمانی کارکنان فوریت های پزشکی استان اردبیل با تعداد جامعه آماری 350 نفر که تعداد نمونه آماری با استفاده از روش کوکران 183 نفر به دست آمد با روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای اجرا گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های سرمایه اجتماعی، ارتباطات سازمانی و همدلی سازمانی بودند که روایی آنها با استفاده از روش روایی محتوایی به تایید رسید و پایایی هر کدام از پرسشنامه‌ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید واقع گردید. پس از اجرای پرسشنامه‌ها در بین کارکنان این پرسشنامه‌ها بر اساس طیف لیکرت کدبندی گردید. قبل از آزمون فرضیات برای اطمینان از نرمال بودن داده‌ها و همچنین انتخاب آزمون مورد نظر برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون کولموگروف- اسمیرنف استفاده گردید. که نتایج نشان دهنده نرمال بودن داده های تحقیق بود. نتایج نشان داد که در فرضیه اول تحقیق سرمایه اجتماعی تاثیر معنی‌داری بر همدلی سازمانی دارد. همچنین در فرضیه دوم نیز مشاهده گردید که تمامی ابعاد ارتباطات سازمانی تاثیر معنی‌داری در همدلی سازمانی دارد. آزمون فرضیه سوم نیز رابطه معنی‌داری بین سرمایه اجتماعی و رتباطات سازمانی نشان داد.


واژه های کلیدی: واژه های کلیدی: سرمایه اجتماعی، ارتباطات سازمانی، همدلی سازمانی، فوریت های پزشکی استان اردبیل


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>