سال پنجم، شماره دوم، تابستان 1402، پیاپی 15


نشریه مطالعات رهبری فرهنگی

چکیده فارسی

سازمان‌های امروزی به کارمندان با انرژی و علاقمند نیاز دارند افرادی که نسبت به کارشان شوق و احساس خوب بالای دارند. به عبارتی، کارمندان علاقمند به طور کامل جذب کارشان می‌شوند و فعالیت‌های کاریشان را به شکل مناسبی انجام می‌دهند. هدف پژوهش حاضر مدلسازی تاثیر رهبری اخلاقی و فرهنگ اخلاقی بر اشتیاق شغلی معلمان با میانجی آوای سازمانی می‌باشد. هدف پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نوع و روش پژوهش، همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق را کلیه‌ی آموزگاران زن و مرد مقطع ابتدایی شهرستان نمین به تعداد 350 نفر تشکیل می‌دهند که در سال تحصیلی 1402-1401مشغول به تدریس می‌باشند. نمونه آماری پژوهش با استفاده از جدول مورگان و از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مرحله‌ای که در این روش، فهرست مدارس تنظیم گردید و به عنوان خوشه در نظر گرفته شدند و از بین آن‌ها مدرسه‌ها به طور تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه‌ها به طور تصادفی در بین 183 نفر از معلمان این مدارس توزیع گردید. در این پژوهش جهت جمع آوری داده‌ها از چهار پرسشنامه استاندارد استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که رهبری اخلاقی و فرهنگ اخلاقی با میانجی آوای سازمانی به ترتیب با مقدار ضرایب مسیر 29/0 و 24/0 بر اشتیاق شغلی معلمان تاثیر غیر مستقیم دارند. همچنین آوای سازمانی با مقدار ضریب مسیر 68/. با مقدار t=4/73 بر اشتیاق شغلی معلمان تاثیر مستقیم دارد. به طور کلی سازمان‌های آموزشی برای بهبود اشتیاق شغلی بهتر است فرهنگ اخلاقی را در سازمان نهادینه کرده و سبک رهبری اخلاقی را بکار ببندند.


واژگان کلیدی: رهبری اخلاقی، فرهنگ اخلاقی، آوای سازمانی، اشتیاق شغلی


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>


چکیده فارسی

انعطاف پذیری به معنی همه کاره و چند منظوره بودن کارکنان است؛ به عبارت دیگر این الگو به معنی تطبیق پذیری کارکنان و توانایی آنها برای انجام وظایف گوناگون و جابجایی در مشاغل است، هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر مدیریت دانش با نقش تعدیلگر تبادل رهبر و پیرو است، جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزی است، که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با به دست آمد. ابزا اصلی گردآوری اطلاعات پرسش نامه مدیریت دانش لاوسن می باشد که این پرسشنامه شامل 26 سوال با پاسخ بسته بر اساس طیف پنج درجه¬ای لیکرت می¬باشد. پرسشنامه سه بعد درونی سازی دانش، بیرونی سازی دانش و اجتماعی سازی دانش را مورد سنجش قرار میدهد، پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.81 درصد به دست آمد؛ که شامل سه پرسش نامه مدیریت دانش، انعطاف پذیری منابع انسانی و تبادل رهبر و پیرو بود، که به صورت تصادفی بین حجم نمونه پخش شد. روایی پرسسش نامه توسط اساتید و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج تحقیق نشان داد که انعطاف پذیری منابع انسانی بر مدیریت دانش در شرکت نفت مناطق مرکزی تاثیر دارد(R2 =0.44, T=10.19) ، همچنین تاثیر تبادل رهبر پیرو بر مدیریت دانش مثبت و معنادار است(R2 =0.50, T=14.14). آنالیز آماری مبتنی بر معادلات ساختاری نشان داد که انعطاف پذیری منابع انسانی با نقش تعدیلگر تبادل رهبر پیرو بر مدیریت دانش تاثیر دارد(R2 =0.56, T=11.90).


کلید واژه ها: انعطاف پذیری، منابع انسانی، مدیریت دانش، تبادل رهبر و پیرو.


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>


چکیده فارسی

روش تحقیق در این پژوهش آمیخته است که در بخش کیفی از تحلیل تم و در بخش کمی از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شد. روش گردآوری داده¬ها، کتابخانه¬ای و میدانی است. ابزار گردآوری داده¬ها، پرسش نامه و مصاحبه است جامعه آماری، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی می¬باشد که با روش نمونه گیری هدفمند از طریق اشباع نظری، حجم نمونه در بخش کیفی 13 نفر خبره دانشگاهی انتخاب شد و در بخش کمی نمونه‌گیری تصادفی ساده که با استفاده از ضرایب جدول مورگان به تعداد 310 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. یافته‌های تحقیق با بهره‌گیری از روش براون و کلارک حاکی از 8 مضامین پایه، 5 مضامین سازمان‌دهنده شامل مشارکت فرهنگی، قانون مداری، رصد سازمانی، شایستگی پروری، توجه به مولفه های اولیه سازمانی بود. مدل طراحی شده با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای Smart pls نسخه سه و SPSS نسخه 23 تجزیه و تحلیل شد. از نتایج تحقیق می توان به نقش اساسی فرهنگ سازمانی در سازمان اشاره کردکه بعنوان یکی از عوامل هدایت کارکنان توسط مدیران، بسمت اهداف، انتظارات و ارزش های سازمان درجهت رشدو تحول منابع انسانی نام برد.


کلمات کلیدی: فرهنگ سازمانی ؛ منابع انسانی ؛ دانشگاه آزاد اسلامی ؛ سازمان مرکزی


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

چکیده فارسی

هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر رفتار شهروندی سازماني و با در نظر گرفتن نقش ميانجي مالکیت روان‌شناختی بود. روش پژوهش از لحاظ هدف، كاربردي و از حیث ماهيت گردآوری داده‌ها، توصيفي- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداره بنادر و دريانوردي استان بوشهر( 610نفر) تشکیل می‌دادند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد 242 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. گردآوری‌ داده‌ها بر مبنای سه پرسشنامه رهبری تحول‌آفرین، رفتار شهروندی سازماني و مالکیت روان‌شناختی صورت پذیرفت که ضریب آلفای کرونباخ آن‌ها به ترتیب 93/0، 83/0 و 95/0 به دست آمد. تحلیل داده‌ها از طریق الگوی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج یافته‌ها نشان داد که رهبری تحول‌آفرین به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق مالکیت روان‌شناختی بر رفتار شهروندی سازماني تأثیرگذار است. رهبران تحول‌آفرین می‌توانند با تغییر نگرش و تقویت حس مالکیتی نسبت به سازمان، آگاهی فردی را افزایش دهند و با ایجاد دل‌بستگی شناختی و عاطفی بین فرد و هدف بر رفتار فرد تأثیر بگذارند و زمینه لازم برای تسهیل فرآیند سازمانی و افزایش رفتار شهروندی سازماني را فراهم نمایند .


کلید واژه ها: مالکیت روان‌شناختی، رهبری تحول‌آفرین، رفتار شهروندی سازمانی


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

چکیده فارسی

آموزش برای توسعه پایدار یک رویکرد آموزشی یا یک فرایند یادگیری متصل بر اصول توسعه پایدار است که با تمامی سطوح و انواع یادگیری مرتبط است و قصد دارد آموزش با کیفیتی را به منظور دست یابی به توسعه انسانی پایدار یادگیری دانستن، بودن، زندگی جمعی، اقدام کردن و تحول فردی و اجتماعی را فراهم کند. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ اجرا از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و معاونین مدارس شهری پارس آباد تشکیل می دهند و حجم نمونه به روش تصادفي ساده يك گروه 20 نفره در گروه آزمايش و يك گروه 20 نفره در گروه كنترل قرار می گیرند. روش نمونه گیری در این تحقیق بر مبنای هدف است. ابزار گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت تجزيه و تحليل آماري داده‌هاي پژوهش از روش‏های آمار توصیفی و آزمون تی دو جامعه مستقل استفاده شد. یافته های تحقیق نشن می دهد که نقش شورای آموزش و پرورش پارس آباد در برنامه ريزي آموزشي و يادگيري مشاركتي، تحقيق و ارزشيابي ، بازخورد كليدي، جنبه هاي سازماني و اجتماعي، و فعاليت نهادي برای توسعه پایدار آموزشی در بین گروه هاي آزمايش و كنترل متفاوت است. همچنین یافته ها نشان می دهد که شورای آموزش و پرورش در توسعه پایدار آموزشی نقش دارد.


واژگان کلیدی: توسعه پایدار، آموزش، آموزش و پرورش، شورای آموزش و پرورش


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

چکیده فارسی

سازمانی که در آن روح اعتماد حاکم است، همواره برای بقای خود با مشکالت موجود، در ارتباط با محیط خارجی و داخلی سازمان مبارزه می کند و برای ادامه حیات خود قادر است به اهداف و مقاصد خود دست یابد، موانع را شناسایی کرده و آنها را از پیش پای خود بردارد. این تحقیق با هدف بررسی اهمیت نسبی پاسخگویی آموزش و پرورش در افزایش اعتماد معلمان انجام گرفته است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 199 نفر انتخاب گردید و پاسخ دهندگان با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. برای آزمون فرضیه تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای یافتن ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته و از تکنیک اهمیت نسبی استفاده شد. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر یکسان نبودن وزن نسبی ابعاد پاسخگویی سازمانی در تاثیر بر افزایش اعتماد سازمانی مورد تایید واقع گردید. یافته ها نشان داد که ابعاد پاسخگویی آموزش و پرورش تاثیر معنی داری بر افزایش اعتماد سازمانی معلمان ابتدایی دارند.


واژه‌های کلیدی: پاسخگویی سازمانی ، اعتماد سازمانی ، آموزش و پرورش، اهمیت نسبی


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

صفحه نخست  |   راهنمای نویسندگان  |   اخبار و اعلانات  |   اهداف و چشم انداز  |   ارسال مقاله  |   نقشه سایت  
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فصلنامه مطالعات رهبری فرهنگی می باشد