مطالعات رهبری فرهنگی

فصلنامه علمی

ثبت نام / ورود /خروج

Paris صفحه اول راهنمای نویسندگان ارسال مقاله داوران تماس با ما English

سال اول، شماره اول، زمستان 1398

چکیده فارسی

هدف اصلی تحقیق، بررسی اهمیت نسبی ابعاد هوش رهبری در تاثیر بر بروز ارزشهای فردی در بین کارکنان موسسات فرهنگی استان اردبیل می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان موسسات فرهنگی استان اردبیل میباشد. مطابق فرمول کوکران، حجم نمونه 164 نفر انتخاب گردید و پاسخ دهندگان با روش نمونه گیری تصادفی ساده گزینش شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها، ابتدا جهت آگاهی از نرمال بودن متغیرها از آزمون اسمیرنوف کولموگروف استفاده شد،که مشاهده گردید متغیرها از توزیع نرمال برخوردارند و در این حالت با استفاده از آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق پرداخته شد و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای یافتن ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته و از تکنیک اهمیت نسبی برای یافتن وزن نسبی ابعاد هوش رهبری در بروز ارزشهای فردی کارکنان استفاده شد. یافتهها حاکی از آن است که اهمیت نسبی ابعاد هوش رهبری در بروز ارزشهای فردی کارکنان دارای اهمیت نسبی یکسانی نیست.


واژگان کلیدی: رهبری، هوش رهبری ، ارزشهای فردی


Title:Investigating the relative importance of leadership intelligence dimensions influencing individual values at cultural institutions in Ardabil province

Authors: Qader Vazifeh Damirchi, Behzad Irani


Abstract

The main purpose of this study, is survaying the relative importance of leadership intelligence dimensions in influencing the expression of individual values among employees of cultural institutions in Ardabil province. The research method is correlational and the statistical population includes all employees of cultural institutions of Ardabil province. According to the Cochrans formula, the sample size was selected 164 and the respondents were selected by simple random sampling method. A questionnaire was used to collect information. To test the hypotheses, first, Smirnov-Kolmogorov test was used to find out whether the variables were normal. It was observed that the variables have a normal distribution. Pearson correlation was used to find the relationship between independent and dependent variables and the technique of relative importance was used to find the relative weight of leadership intelligence dimensions in the expression of individual employee values. The findings suggest that relative importance of leadership intelligence is not equally important in the expression of individual values of employees.

Keywords: Leadership, leadership intelligence, individual values


چکیده فارسی

این تحقیق از نوع توسعه ای بوده و به منظور طراحی مدل مناسب مدیریت منابع انسانی درتحقیق حاضر با هدف مطالعه مقایسه ای رابطه بین فرهنگ ملی و اخلاق اسلامی کار در بین بانک های خصوصی و دولتی شهرستان پارس آباد مورد بررسی واقع شده است. حجم نمونه با استفاده از روش کوکران 155 نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای می باشد. پرسشنامه توزیع گردید و جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی پرسشنامه با گرفتن مشاوره در این زمینه تقویت وپایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و بازآزمایی مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی برای طبقه بندی، تهیه نمودارها وجداول فراوانی استفاده گردید. سپس با استفاده از آمار استنباطی به تجزیه وتحلیل فرضیه های تحقیق پرداخته شد. از روش همبستگی پیرسون، تی دوجامعه مستقل و همچنین همبستگی دو جامعه مستقل برای تحلیل فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده که بین فرهنگ ملی و اخلاق اسلامی کار در بانکهای پارس آباد ارتباط معناداری وجود دارد و مطالعه مقایسه ای رابطه بین فرهنگ ملی و اخلاق اسلامی کار در بین بانک های خصوصی و دولتی شهرستان پارس آباد فاقد تفاوت معنی دار می باشد

واژگان کلیدی: فرهنگ، فرهنگ ملی، اخلاق، اخلاق اسلامی کارTitle:A comparative study of the relationship between national culture and Islamic work ethic among private and public banks in Parsabad

Authors:Amir Alizadeh, Peyman Fateh

Abstract

The aim of this study was to compare the relationship between national culture and Islamic work ethic among private and public banks in Parsabad city. The sample size was estimated to be 155 using the Cochran method. The sampling method is stratified random. The questionnaire was distributed and collected and analyzed. The validity of the questionnaire was strengthened by consulting in this field and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient and retesting. Descriptive statistics were used to analyze the data for classification, preparation of graphs and frequency. The research hypotheses were analyzed using inferential statistics. Pearson's correlational method, independent t-test, and correlation between two independent communities have been used to analyze the hypotheses. The results show that there is a significant relationship between national culture and Islamic work ethic in Parsabad banks and a comparative study of the relationship between national culture and Islamic work ethic between private and public banks in Parsabad city has no significant difference.

Keywords: culture, national culture, ethics, Islamic work ethics


چکیده فارسی

هدف از اجراي این پژوهش بررسی رابطه بین استفاده از شبکه هاي اجتماعی با سرمایه فرهنگی شهروندان تهرانی انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی همبستگی است. جامعه آماري این تحقیق را کلیه شهروندان شهر تهران تشکیل میداد و از نمونهگیري خوشهاي و تصادفی ساده استفاده شد. 4 منطقه از شهر تهران با توجه به موقعیتجغرافیایی انتخاب شده و سپس نمونهها به صورت تصادفی ساده از 4 منطقه مذکور انتخاب شدند. حجم نمونه تحقیق با استفاده از جدولمورگان برابر با 384 نفر بهدست آمد. ابزار اندازهگیري پژوهش شامل پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو ) 1965 ( و پرسشنامه محقق ساخته میزان استفاده از انواع شبکههاياجتماعی بود. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تائید قرار گرفته و پس از آن اقدام به توزیع پرسشنامه میان نمونه تحقیق شد. در بخش آمار توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد و در بخش آمار استنباطی جهت بررسی توزیع داده ها از آزمون کلموگروفاسمیرنف و به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمونهاي همبستگی پیرسون و تیمستقل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد: بین میزان استفاده از شبکههاياجتماعی و آشنایی با هنر و موسیقی، ادبیات و تاریخ، شایستگیاجتماعی، سوادرسانهاي، شایستگیفرهنگی، برونگرایی و سرمایهفرهنگیشهروندان تهرانی ارتباط معنیدار و مثبت وجود دارد ) 01 / 0 = P (؛ همچنین، بین میزان استفاده از شبکههاياجتماعی شهروندان زن و مرد و نیز بین سرمایهفرهنگی شهروندان زن و مرد تهران تفاوت معنیداري وجود دارد ) 05 / 0 P .

واژگان کلیدی: شبکه هاي اجتماعی، سرمایه فرهنگی، شهروندان، تهران.

Title:Investigate the relationship between the use of social networks and cultural capital among Tehran citizens

Authors:Shahram Bavafa, Majid Kashani, Nader Bahari

Abstract

The purpose of this study was to investigate the relationship between the use of social networks and cultural capital of Tehran citizens. The purpose of this study is to investigate the applied research method and is descriptive-correlational in terms of the type of research method. Also, it was a survey field that was conducted using fieldwork. The statistical population of this research was all citizens of Tehran. Regarding the nature of the research, cluster sampling and simple random sampling were used. At first, four districts of Tehran were selected according to the geographical location and then the samples were selected randomly from the four mentioned areas. The sample size of the study was 384 with Morgan table. The research instrument was Bourdieu Cultural Capital Questionnaire (1965) and a researcher-made questionnaire on the use of various types of social networks. Validity and reliability of the questionnaire were confirmed and then the questionnaire was distributed among the sample. In the descriptive statistics section, frequency, frequency, mean and standard deviation were used. In the inferential statistics, Kolmogorov-Smirnov test was used to examine the data distribution and Pearson correlation and independent t-test were used to test the hypotheses of the research. Statistical analysis was performed using SPSS software version 22. The results of the research indicate that there was a significant relationship between the use of social networks and familiarity with arts and music literature and history social competence, media literacy, cultural competence, extroversion, and cultural capital of Tehranians, were positive (P = 0.01), With the interpretation that the increase in the use of social networks is associated with an increase in the amount of variables mentioned. Also, there is a significant difference between the amount of use of social networks of men and women and between the cultural capital of men and women in Tehran (P 0.05); with this the interpretation that the use of social networks and cultural capital of female citizens was more than male citizens.

Keywords: Social Networks, Cultural Capital, Citizens, Tehran


چکیده فارسی

هدف از پژوهش حاضر ، بررسی رابطه توسعه منابع انسانی و موفقیت مسیر شغلی در آموزش و پرورش شهرستان نمین می باشد. به این منظور 278 نفر از کارکنان این سازمان به عنوان گروه نمونه بطور تصادفی انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها، دو پرسش نامه توسعه منابع انسانی کوهن ) 2010 ( و t پرسش نامه خودگزارش دهی صادقیان ) 1393 ( بود. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی و آزمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین هویت بخشی، موفقیت، SPSS در نرم افزار سازگاری با محیط و یکپارچگی توسعه منابع انسانی و موفقیت عینی و ذهنی مسیر شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.

كلید واژهها: توسعه منابع انسانی، موفقیت مسیر شغلی، موفقیت عینی مسیر شغلی، موفقیت ذهنی مسیر شغلی


Title:Survey of human resource development relationship with objective and subjective career success (Case study: department of education of Namin city)

Authors:Mehdi Hosseni, Omid Hosseinpour Gsrmeh Cheshmeh

Abstract

The aim of this study was to investigate the relationship between human resource development and career success in the department of education of Namin city. Two main dimensions of career success as objective and subjective career success were in the point of view. For this purpose, 278 employees of the organization were randomly selected as sample group. For data collection, Cohen’s human resource development questionnaire (2010) and Sadeghian’s self-reported questionnaire (2014) were used. Data were analyzed using correlation analysis and t-test in SPSS software. Results showed that there are significant correlations between Identity, success, sustainability and integration of human resource development and objective and subjective career success.

Keywords: Human Resource Development, Career Success, Objective Career Success, Subjective Career Success


چکیده فارسی

چکیده

برای کاهش زمان پاسخگویی و بهبود انعطاف پذیری، شکل های جدیدی از سازمان ها در عصر اطلاعات نیاز است که بوجود آیند. در پاسخ به این نیازها، سازمانهایی با سرعت بالایی در حال شکل گیری هستند که سازمانهای مجازی نام دارند بخشی از زندگی روزمره ما به دلیل حضور فناوری اطلاعات (IT) و رشد آنها در محیط های کاری، امروزه در سازمان های مجازی در حال شکل گیری است. در جهان امروزی، سازمانهای مجازی با بهره گیری از کارکنان دانش محور و دارای انعطاف پذیری بالا، با اثربخشی و کارایی چشمگیری به نیازهای بازار پر تلاطم پاسخ داده و مزیت رقابتی قابل ملاحظه ای را ایجاد می نمایند. به منظور بهره‌مندی از مزایای چنین سازمان هایی بایستی مسایل مدیریتی مرتبط با این سازمانها به خوبی شناسایی و ساماندهی گردد. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله ضمن بررسی مفهوم سازمان های مجازی و نحوه شکل گیری، انواع آن، معایب و مزایای این سازمان ها، چالش های مدیریت منابع انسانی در این سازمان ها پرداخته شده و به برخی راهکارهای مهم در زمینه حل این مشکلات اشاره شده است. احساس انزوا و جدا شدن از تیم، عدم اعتماد، هویت سازمانی پایین ، تعهد کاری پایین، نرخ ترک شغل بالا، تسهیم دانش، مسئولیت(پاسخگویی)، درک تفاوت های فرهنگی، انگیزه، هم افزایی یا به حداکثر رسیدن منافع فرایند، مهارت های فنی و بین فردی در میان اعضای تیم مجازی، ارزیابی عملکرد و غیره از چالش های منابع انسانی در سازمان های مجازی شناسایی شده است.


کلید واژه ها: سازمان مجازی، مدیریت منابع انسانی، مشکلات، راهبردها


Title:Problems of Human Resource Management in the Information Age

Authors:Ali Janabi Namin, Sima Omidi, Ali Heydari, Faramaz Esbati

Abstract

To reduce response time and improve flexibility, new forms of organization in the information age need to emerge. In response to these needs, high-speed organizations are emerging, called virtual organizations. Part of our daily lives are evolving in virtual organizations today due to the presence of information technology (IT) and their growth in the workplace. Is. In today's world, virtual organizations use knowledge-based and highly flexible employees to respond to the needs of volatile markets with significant effectiveness and efficiency, and create significant competitive advantage. In order to enjoy the benefits of such organizations, the management issues related to these organizations must be well identified and organized. Given the importance of this issue, in this article, while examining the concept of virtual organizations and how they are formed, its types, disadvantages and advantages of these organizations, the challenges of human resource management in these organizations are discussed and some important solutions in solving this Problems are mentioned. Feelings of isolation and separation from the team, lack of trust, low organizational identity, low work commitment, high job leaving rate, knowledge sharing, responsibility (accountability), understanding cultural differences, motivation, synergy or maximizing process benefits, skills Technical and interpersonal among members of the virtual team, performance appraisal, etc. have been identified as the challenges of human resources in virtual organizations.

Keywords: Virtual Organization, Human Resource Management, Problems, Strategies


چکیده فارسی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تاثیر سرمایه مذهبی بر تاب آوری معلمان مدارس دولتی شهر پارس آباد می باشد. از لحاظ هدف، تحقیق حاضر از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می‌باشد و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش تحقیق مورد نظر ميداني می باشد. جامعه آماري تحقيق حاضر را كليه معلمان مدارس دولتی شهر پارس آباد تشكيل مي دهند كه تعداد آنها برابر 3100 نفر مي باشد. براي تعيين حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده و نمونه برابر 346 نفر مي باشد، روش نمونه گيري نيز تصادفي ساده مي باشد. به منظورگردآوري داده هاي موردنياز از پرسشنامه سرمایه مذهبی گل پرور و همکاران (1394) و پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (1998) استفاده شد. برای تحلیل فرضیات از معادلات رگرسيون ساده استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه مذهبی بر تاب آوری معلمان تاثیر مثبت معني داري دارد و ضريب بتا نشان مي دهد كه سرمایه مذهبی 72/0 تغييرات تاب آوری معلمان را پيش بيني مي‌كند. همچنین نتایج نشان می دهد که ارزش گرایی معنوی 59/0، خلوت با خدا 66/0، اهمیت معنویت 38/0 و اثرگذاری معنوی 72/0 تغييرات تاب آوری معلمان را پيش بيني مي‌كند.


واژه های کلیدی: سرمایه مذهبی، تاب آوری، معلمان مدارس دولتی


Title:The effect of religious capital on the resilience of public school teachers in Pars Abad city

Authors:Shujaat Ghasemzadeh, Mahmoud Mahmoudi, Ebrahim Taghizadeh Bagdello

Abstract

The purpose of this research is the effect of religious capital on the resilience of public school teachers in Pars Abad city. In terms of the purpose, the present research is applied, in terms of the method, descriptive and correlational, and in terms of the data collection method, it is a field research method. The statistical population of the current research is made up of all the public school teachers of Pars Abad, whose number is equal to 3100 people. To determine the sample size, Morgan's table was used and the sample is 346 people, the sampling method is simple random. In order to collect the required data, the Religious Capital Questionnaire of Golperor et al. (2014) and the Resilience Questionnaire of Connor and Davidson (1998) were used. Simple regression equations were used to analyze the hypotheses. The results of the research show that religious capital has a significant positive effect on teachers' resilience, and the beta coefficient shows that religious capital predicts changes in teachers' resilience by 0.72. Also, the results show that spiritual value orientation 0.59, solitude with God 0.66, importance of spirituality 0.38 and spiritual effectiveness 0.72 predict changes in teachers' resilience.

Keywords: religious capital, resilience, public school teachers