سال سوم، شماره چهارم، پیاپی9، زمستان 1400


نشریه مطالعات رهبری فرهنگی

چکیده فارسی

هدف از اجراي اين پژوهش بررسی نشاط اجتماعی با تاکید بر فرهنگ مشارکت اجتماعی دانشجویان شهر کرمانشاه بود. پژوهش حاضر برحسب هدف کاربردی و نوع روش پیمایش بود. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 330 نفر محاسبه و روش نمونه گیری پژوهش حاضر نمونه گیری تصادفی بود. جهت گر دآوری داده¬ها از پرسشنامه استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Amos تجزیه و تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد اثرات رضایت از زندگی، رضایت از خود و حرمت نفس بر فرهنگ مشارکت اجتماعی معنادار است و فرضیه های پژوهش تأیید شده است. مؤلفه‌های رضایت از زندگی با میزان بار عاملی 64/0 و ضریب تعیین (R2) 41درصدی و مؤلفه حرمت نفس با میزان بار عاملی 37/0 و ضریب تعیین (R2) 13درصدی به ترتیب بیشترین تا کمترین اهمیت در تبیین متغیر نشاط اجتماعی را داشته¬اند.


کلید واژه ها: نشاط اجتماعی، فرهنگ مشارکت، فرهنگ مشارکت اجتماعی


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>


چکیده فارسی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ادراک از ابعاد ساختار سازمانی با بیگانگی از کار با نقش تعدیل‌کنندگی تعهد عاطفی به سازمان در بیمارستان شهرکرد در سال 1397 انجام شد. و با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. نمونه آماری 257 نفر از کارکنان بیمارستان کاشانی شهرکرد در سال 1398 بودند که به روش نمونه‌گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات سه پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز (2006) مشتمل بر 24 گویه، پرسشنامه بیگانگی از کار صداقتی (1388) مشتمل بر 22 گویه و پرسشنامه تعهد عاطفی به سازمان آلن و می یر (1990) با 24 گویه در مقیاس پنج‌درجه‌ای لیکرت بود تجزیه‌وتحلیل آن‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار spss انجام شد و در سطح استنباطی تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار warp pls انجام شد.یافته‌های پژوهشی نشان داد که درک کارکنان از ابعاد ساختار سازمانی بر تعهد عاطفی به سازمان تأثیر داشت اما در ارتباط بین متغیر ساختار سازمانی و تعهد عاطفی به سازمان با نقش تعدیل گر بیگانگی از کار روابط معنادار نشد .


کلید واژه ها: ساختار سازمانی، بیگانگی از کار، تعهد عاطفی به سازمان، بیمارستان کاشانی شهرکرد


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>


چکیده فارسی

تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی بهداشت روانی پرستاران انجام گرفته است. این تحقیق از لحاظ نوع بنیادی و از لحاظ هدف کیفی – میدانی است جامعه آماری تحقیق حاضر را نخبگان پرستاری تشکیل می دهند. برای تعیین حجم نمونه اولیه از نمونه های دردسترس استفاده شده است که تعداد آن 33 نفر می باشد. ابزار گردآوری پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مطالعه ادبیات مربوط به بهداشت روانی بود. برای تجزیه و تحلیل از روش دلفی سه دور استفاده شده است. در نهایت الگوی بهداشت روانی پرستاران با 24 شاخص و دو بعد بهداشت رفتاری و بهداشت ساختاری مورد تایید قرار گرفت و ارایه شد.


واژگان کلیدی: بهداشت روانی، بهداشت رفتاری ، بهداشت ساختاری ، پرستاران ، دلفی


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

چکیده فارسی

تحقیق حاضر با هدف بررسی اجرای حاکمیت بالینی بر اساس فرهنگ سازمانی سبز در بیمارستان بیله سوار به روش کمی و به شیوه میدانی اجرا گردیده است. نوع تحقیق در این پژوهش توصیفی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه پرسنل بیمارستان آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) بیله سوار را شامل می شود. برای تعیین حجم نمونه از روش هومن (1393) استفاده گردد و حجم نمونه 240 نفر و روش نمونه‌گیری نیز تصادفی ساده انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل فرضیه تحقیق مدل معادلات ساختاری استفاده گردد و همچنین با استفاده از ازمون کشیدگی و چولگی از نرمال بودن توزیع داده‌ها اطمینان حاصل گردید و بر این اساس برای بررسی نقش میانجی و سایر روابط از نرم افزار مبتنی بر داده‌های نرمال Amos بر پایه پیشنهاد بارون و کنی استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که فرهنگ سازمانی سبز بر اجرای حاکمیت بالینی تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد.


واژه های کلیدی: اجرای حاکمیت بالینی، حاکمیت بالینی، فرهنگ سازمانی سبز ، بیمارستان بیله سوار


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

چکیده فارسی

علی‌رغم تحقیقات متنوع در حوزه کیفیت تدریس و بررسی عوامل مرتبط با آن، هنوز شاهد نارسائي‌های آموزشی از سوی منابع انسانی مرتبط با آن هستیم. به منظور مدیریت عملکرد و افزایش کارآیی اساتید در کیفیت تدریس با طراحی تحقیق پیش‌رو در جهت بررسی ویژگی‌ها و مهارت‌های کارآمد در تدریس از نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه تلاش شده است. با نظرسنجی تصادفی از 242 نفر از اعضای هیأت علمی در دو دانشگاه تبریز و شهید مدنی آذربایجان با استفاده از پرسش‌نامه، عوامل مرتبط با کیفیت تدریس مورد مطالعه قرار داده شد. نتایج تحلیل مسیر با کمک مدل‌یابی معادلات ساختاری نشان داد كه اعضای هیأت علمی دانشگاه ویژگی‌ها و مهارت‌های خود را مورد ارزیابی قرار دادند. براساس ارزیابی آنان دریافتیم که ویژگی‌های جمعیت شناختی(0.14)، شخصیتی- اخلاقی(0.18)، شغلی(0.17)، مهارت‌های حرفه‌ای(0.13)، تدریس(0.22) و ارتباطی(0.16) و در مجموع این ویژگی‌ها و مهارت‌ها به میزان 50 درصد از واریانس کیفیت تدریس را تبیین کردند که مهارت‌های تدریس با ضریب مسیر(0.22) به عنوان پر اهمیت‌ترین عامل پیش‌بینی کننده کیفیت تدریس اساتید دانشگاه شناسایی شد. نقش ویژگی‌ها و مهارت‌های اساتید در فرآیند آموزش با توجه به نتایج حاصله، حیاتی نتیجه‌گیری شده، میزان و اهمیت آنها در فراهم‌سازی کیفیت تدریس مورد بحث قرار گرفت.


کلمات کلیدی: کیفیت تدریس، ویژگی‌های اساتید، مهارت‌های اساتید، اعضای هیأت علمی دانشگاه.


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

چکیده فارسی

این مقاله سعی دارد برخی از متغیرهایی را استخراج کند که می‌تواند سبک رهبری را در دولت محمدو بوهاری از 29 می 2015 تا اکتبر 2021 توضیح دهد. سوال اساسی این است که سیاست های دولت بوهاری چقدر برای مردم نیجریه مفید است؟ در این پژوهش از منابع اطلاعاتی ثانویه به منظور تحلیل سبک رهبری دولت بوهاری استفاده شده است. این مطالعه نشان داد که وعده‌های داده شده در سال‌های 2015 و 2019، نیجریه‌ها را به تغییر در همه بخش‌ها امیدوار کرد، اما واقعیت این است که برخی از این وعده‌ها در حوزه‌های فقر، ناامنی و قیمت مواد غذایی محقق نشده است. این مطالعه توصیه می‌کند که رهبران نیجریه باید درک روشنی از ویژگی‌های دولت نیجریه داشته باشند تا بتوانند دولت را به درستی اداره کنند.


کلیدواژه ها: رهبری، دولت نیجریه، رفتار، فساد و ناامنی


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

صفحه نخست  |   راهنمای نویسندگان  |   اخبار و اعلانات  |   اهداف و چشم انداز  |   ارسال مقاله  |   نقشه سایت  
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فصلنامه مطالعات رهبری فرهنگی می باشد