سال دوم، شماره چهارم، پیاپی5، زمستان 1399


نشریه مطالعات رهبری فرهنگی

چکیده فارسی

هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثردر نظارت پذیری دستگاههای اجرایی استان اردبیل می باشد. در این خصوص عوامل ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی براساس نظریه استیفن رابینز و به ترتیب ابعاد پیچیدگی، رسمیت، تمرکز، برای ساختار سازمانی و ابعاد هویت سازمانی، کنترل ، حمایت مدیریت، برای فرهنگ سازمانی و همچنین بررسی عوامل کنترل و نظارت ازجمله شیوه های نظارتی، دانش و توانایی ناظران ، مهارتهای نظارتی برگرفته از تحقیق امیری تعریف شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را ادارات کل استان اردبیل و نمونه آماری 130 نفر می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای پنچ گزینه طیف لیکرت به طور تصادفی و با نسبت نمونه به جامعه بین گروهها توزیع شد که پس از جمع آوری پرسشنامه ها، نرمال بودن داده ها را از طریق آزمون کولموگروف اسمیرنوف ازآزمون تی میانگین جامعه مقایسه شده است و بعد اطلاعات خلاصه وطبقه بندی شده وبرای تجزیه وتحلیل داده ها و روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید.که نتایج بدست آمده حاصل ازآزمون فرضیه ها نشان دهنده تایید فرضیه های اصلی و رابطه معنی دار بودن آنها با متغیر وابسته (نظارت پذیری ) میباشد.


واژه های کلیدی: ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی ، نظارت وکنترل


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>


چکیده فارسی

پژوهش حاضر به منظور تبیین مفهوم بازاریابی فرهنگ و تعیین عناصر اساسی آن طراحی گردیده است.دلایل اصلی انتخاب موضوع عبارتند از تازگی موضوع و اهمیت آن در سرنوشت جوامع هم از نظر دوام و غنای فرهنگ و ایفای نقش موثر در عرصه بین المللی و هم از لحاظ بهره مندی از مزایای آن در ابعاد اقتصادی و درآمد زایی و دلیل دیگر و شاید مهمتر از دلایل قبلی خلاء دیدگاه ها و نظریات علمی در حوزه بازاریابی فرهنگ می باشد.لذا این پژوهش به صورت تحلیلی به بحث در خصوص دلایل ظهور از دیدگاه اصحاب فرهنگ و سرمایه گذاران،مفهوم بازاریابی فرهنگ و امکانپذیر بودن آن،مفهوم بازاریابی فرهنگی و در نهایت پیامدهای توجه به بازاریابی فرهنگ می پردازد.نتایج بررسی ها نشان می دهد در صورت رونق بازاریابی فرهنگی جامعه می تواند از مزایا و پیامدهای اقتصادی آن به ویژه در حوزه اشتغال و درآمد منتفع گردیده و بعلاوه مهمتر از آن تحقق سیاست هایی همانند صدور ارزش های اسلامی را تسهیل نموده و جامعه را در برابر جنگ فرهنگی و نرم دشمنان محافظت می نماید.


کلید واژه ها: فرهنگ، بازاریابی، بازاریابی فرهنگ، بازاریابی فرهنگی


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>


چکیده فارسی

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کار، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان بالای 15 سال سابقه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل تشکیل می دهند. که به تعداد 136 نفر است می باشد و حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری کوکران به تعداد 100 نفر تعیین شد. همچنین روش نمونه گیری تصادفی مورد استفاده قرارگرفت. به منظور اندازه گیری و بررسی موضوع از دو پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. برای تعیین روایی پرسشنامه پژوهش‏‏‏ از روایی صوری استفاده شده است و برای برآورد پایایی پژوهش از روش آلفای کرانباخ استفاده شده که برابر با 932/. برآورد گردیده است. روش های آماری به کار رفته در تحلیل داده های تحقیق برای تجزیه وتحلیل داده های این تحقیق از روش آزمون رگرسیون چندگانه (برای آزمون فرضیه های آماری) وآزمون تحلیل واریانس فریدمن برای رتبه بندی هر یک از متغیرها استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان میدهد که هوش اخلاقی در سبک زندگی اسلامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل تاثیر دارد.


واژگان کلیدی : اخلاق، هوش اخلاقی، سبک زندگی


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

چکیده فارسی

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش رقابتی بر رفتار اخلاقی کارکنان دانشگاه انجام گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقيقات کاربردي به حساب مي‌آيد. در اين تحقيق از روش مطالعات نظري (كتابخانه‌اي) عمدتاً براي مطالعة مباني نظري تحقيق و بررسي پيشينة تحقيق و همچنين جهت بررسي مطالعات و ديدگاههايي كه راجع به موضوع تحقيق است، استفاده مي‌شود. افزون بر آن، روش مطالعات ميداني (پرسشنامه) از طريق گردآوري اطلاعات پرسشنامه‌اي براي تجزيه و تحليل متغيرهاي تحقيق مورد استفاده قرار مي‌گيرد. متغيرهاي مورد بررسي در اين تحقيق عبارتند از هوش رقابتی، رفتار اخلاقی كه در اين تحقيق متغير هوش رقابتی و ابعاد آن كه عبارتند از آگاهي از فرصتهاي بازار، آگاهي از مخاطرات رقبا، آگاهي از تهديدات رقبا، آگاهي از آسيب‌پذيري كليدي سازمان، فرضيات محوري به عنوان متغير مستقل از تحقيق نووكاه و همكاران (2014) و سان و وانگ (2015) و متغير رفتار اخلاقي از تحقيق ريچموند و همكاران (2007) و كيم و همكاران (2014) به عنوان متغيرهاي وابسته مورد تحليل قرار گرفته‌اند. يافته‌های تحقیق نشان می دهد که هوش رقابتی (آگاهي از فرصتهاي بازار، آگاهي از مخاطرات رقبا، آگاهي از تهديدات رقبا، آگاهي از آسيب‌پذيري كليدي دانشگاه و آگاهي از فرضيات محوري) بر رفتار اخلاقی کارکنان دانشگاه تأثير دارد.


واژه‌هاي كليدي: هوش، هوش رقابتی ، اخلاق، رفتار اخلاقی كاركنان


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

چکیده فارسی

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده در بانکهای دولتی شهر قزوین می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان ستادی بانکهای شهر قزوین که تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان برابر با 88 بدست آمده است. ابزار گردآوری اطلاعات را پرسشنامه‌های استاندارد فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده و موفقیت سازمانی تشکیل میدادند. برای بررسی پایایی پرسشنامه ‌ها تعداد 25 عدد پرسشنامه پیش آزمون گردید که نتایج آلفای کرونباخ تایید کننده پایایی پرسشنامه‌های تحقیق بود . نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف نشانگر نرمال بودن داده ها بود. برای آزمون فرضیه های تحقیق با توجه به نرمال بودن داده‌ها، از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که فرهنگ سازمانی پیش بینی کننده کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده در بانک های دولتی قزوین می باشد.


كليد واژه‌ها: فرهنگ، فرهنگ سازمانی، کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

چکیده فارسی

هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش واسطه‌ای انتقال دانش در رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری کارکنان اداره امور مالیاتی استان اردبیل می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر گردآوری داده‌ها از نوع تحقیق پیمایشی می‌باشد و از نظر تحلیل داده‌ها از نوع همبستگی محسوب می‌شود. با توجه به اینکه در تحقیق حاضر از روش مدل معادلات ساختاری جهت تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد تعداد حجم نمونه بر اساس تعداد شاخص‌ها تعیین گردید. با توجه به حجم کل جامعه آماری (303 نفر) در تحقیق حاضر از 250 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها نرم افزار LISREL مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که انتقال دانش در در تاثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری نقش واسطه گری دارد.


کلمات کلیدی: سرمایه اجتماعی، انتقال دانش، نوآوری


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

صفحه نخست  |   راهنمای نویسندگان  |   اخبار و اعلانات  |   اهداف و چشم انداز  |   ارسال مقاله  |   نقشه سایت  
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فصلنامه مطالعات رهبری فرهنگی می باشد