مطالعات رهبری فرهنگی

فصلنامه علمی

ثبت نام / ورود /خروج

Paris صفحه اول راهنمای نویسندگان ارسال مقاله داوران تماس با ما English

سال دوم، شماره دوم، پیاپی3، تابستان 1399


نشریه مطالعات رهبری فرهنگی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کار آفرینی در جمهوری آذربایجان انجام گرفته است. این تحقیق یک توسعه ای و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را خبرگان فعال در حوزه کارآفرینی کشور جمهوری آذربایجان که دارای حداقل 10 سال سابقه کار داشتند، تشکیل می‌دهند . حجم جامعه 35 نفر بوده که براي مطالعه جامعه از روش نمونه دردسترس استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش دلفی سه دوری استفاده شده است. برای انجام تحقیق، ایتدا با مطالعه ادبیات و پیشینه موضوع و مدل ها و نظریه های فرهنگ کار آفرینی مدل اولیه با 42 عامل فرعی شناسایی شد و با استفاده از روش دلفی در اختیار خبرگان قرار گرفت و نهایتا بعد از تجزیه و تحلیل از طریق تکنیک دلفی 36 عامل باقی ماند و 36 عامل فرعی در قالب 6 عامل اصلی؛ عوامل آموزشی و پژوهشی ، عوامل هدایت و راهنمایی، عوامل مالی و تشویقی، عوامل مديريتي، عوامل انساني- روانشناختي و عوامل استراتژيك دسته بندی گردیدند .


واژگان کليدي: کارآفرینی، فرهنگ، فرهنگ کارآفرینی، جمهوری آذربایجان


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>> رفرنس/ارجاع >>>>>>>>>


چکیده

سرمايه گذاري مستقيم خارجي به هر علت و شكلي كه صورت پذيرد، اثرات قابل ملاحظه اي بر روي متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزايش رشد اقتصادي، افزايش درآمد مالياتي دولت، کاهش بدهي دولت، بهبود توزيع درآمد، انتقال تکنولوژي، افزايش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثير مثبت در تراز پرداخت ها دارد. در سالهای اخیر شاهد افزایش جریانات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به سمت کشورهای اسلامی می‌باشیم، با این حال میزان جریانات FDI به سمت کشورهای اسلامی نسبت به سایر نقاط جهان بسیار کم می‌باشد که از مهمترین دلایل آن می‌توان به گستردگی و تنوع فرهنگی، قوانین و مقررات دست و پا گیر و کشمکش‌ها و جنگ‌های داخلی در کشورهای اسلامی اشاره کرد. از این رو، هدف از نوشتار مقاله حاضر شناسایی عوامل موثر بر جریانات FDI به سمت کشورهای اسلامی با تاکید بر نقش فرهنگ بازاریابی می‌باشد. برای این منظور در این مقاله از داده‌های مربوط به سالهای 2014-2006 استفاده شد. لذا پس از بررسی پایایی متغیرها و تعیین مدل مناسب از روش پنل دیتا برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که متغیرهای درجه مشتری‌مداری، کفایت و پیچیدگی تصمیم خریدار و نرخ مالیات اثرات مثبت و متغیرهای منابع دانش، کارایی نیروی کار، اندازه بازار و نرخ تورم اثرات منفی بر جریانات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشورهای اسلامی دارند.


کلید واژه: جریانات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، کشورهای اسلامی، فرهنگ بازاریابی، مدل پنل دیتا


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>> رفرنس/ارجاع >>>>>>>>>


چکیده

تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ اجرا همبستگی می باشد. چامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان شرکت مخابراتی و فناوری اطلاعاتی روان ارتباط عصر تشکیل می دهند که بنا به اطلاعات بدست آمده از کارگزینی سازمان مرکزی تعداد کارکنان 300 می باشند. تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان برابر 169 نفر بدست آمده است. برای تعیین روایی محتوایی، پرسشنامه‌ها به سه نفر از اساتید و خبرگان مجرب در زمینه مدیریت جهت بررسی محتوایی ارائه گردید که با بررسی و تغییرات انجام شده کلیه آنها سؤالات تنظیم شده را مورد تأیید قرار دادند و از این طریق روایی محتوایی پرسشنامه‌ها تأیید گردید. در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي آزمون از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از بااستفاده ازآزمون کولموگروف - اسمیرنوف نرمال بودن توزیع داده تست می‌شود. درصورت نرمال بودن برای تحلیل فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. همچنین از روش اهمیت نسبی برای تبیین نقش متغیرها در متغیر وابسته استفاده می‌شود. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که مولفه‌های رهبری چندعاملی 15.6 درصد پذیرش تکنولوژی را تشریح می‌کند که بعد رهبری تبدیلی دارای بیشترین وزن نسبی و بعد رهبری تبادلی دارای کمترین وزن نسبی می‌باشد. و رهبری تبدیلی با 82/62 درصد و رهبری تبادلی با 17/37 درصد سهم وزنی را در تاثیر بر پذیرش تکنولوژی را به خود اختصاص داده است. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر یکسان نبودن وزن نسبی ابعاد رهبری چندعاملی در تاثیر بر پذیرش تکنولوژی مورد تایید واقع گردید


واژگان کليدي: رهبری، تکنولوژی، رهبری چند عاملی ، پذیرش تکنولوژی


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>> رفرنس/ارجاع >>>>>>>>>


چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رهبری خدمت گرا و تحول‌گرا با فرهنگ سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و ازنظر گردآوری داده‌ها از نوع تحقیق پیمایشی می‌باشد و از نظر تحلیل داده‌ها از نوع همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان اداره کل امور مالیاتی تشکیل داده‌اند. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 178 نفر به‌دست‌آمده است. برای تجزیه‌و تحلیل فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که، بین رهبری خدمت گرا و فرهنگ سازمانی کارکنان ارتباط معنی‌داری وجود دارد و همچنین بین رهبری تحول‌گرا و فرهنگ سازمانی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد.

واژه های کلیدی: رهبری خدمت گرا ، رهبری تحول‌گرا ، فرهنگ سازمانی

>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>> رفرنس/ارجاع >>>>>>>>>


چکیده

این مقاله با هدف بررسی رابطه بین مولفه های شایسته سالاری و بهبود عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی، تدوین شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. روش نمونه گیری تصادفی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش را کلیه کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به تعداد 1521 نفر شامل کلیه کارکنان صف و ستاد سازمان تشکیل می دهند. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 306 نمونه آماری بدست آمد. جمع¬آوري داده‌ها بر اساس پرسشنامه‌های استاندارد صورت گرفت. نتایج تحقیقات در بین کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نشان داد که، بین مولفه های شایسته سالاری و بهبود عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی رابطه معناداری قوی وجود دارد، مولفه های شایسته سالاری بر بهبود عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت دارد، بین مهارت ارتباطی و بهبود عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی رابطه معناداری ضعیف وجود دارد، بین تصمیم گیری و بهبود عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی رابطه معناداری قوی وجود دارد، بین "تشویق، نوآوری و تغییر" و بهبود عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی رابطه معناداری ضعیف وجود دارد، بین ارتباطات کاری و بهبود عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی رابطه معناداری قوی وجود دارد، بین مهارت رهبری و بهبود عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی رابطه معناداری قوی وجود دارد، بین مهارت حرفه ای و بهبود عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی رابطه معناداری قوی وجود دارد، بین "قابلیت مثبت خود و دیگران" و بهبود عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی رابطه معناداری قوی وجود دارد و بین فعالیت تیمی و بهبود عملکرد کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی رابطه معناداری قوی وجود دارد. در انتها نیز پیشنهادهایی برای محققین آتی ارائه گردید.


واژه های کلیدی: شایسته سالاری، عملکرد کارکنان ، فرهنگ سازمانی ، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>> رفرنس/ارجاع >>>>>>>>>


چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل فردی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی موثر بر میزان مشارکت در ورزش های همگانی، مورد مطالعه؛ جوانان شهر خلخال انجام شد. اين پژوهش به روش پيمايشي انجام شد و در جهت ارتقا روایی سنجه‌های پرسشنامه از اعتبار صوری استفاده شد و قابلیت اعتماد نیز با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ که برای کلیه متغیرها بالاتر از 70/0 به دست آمد. جامعه آماری این تحقیق را جوانان 29-15 ساله شهر خلخال تشکیل می دهند حجم جمعیت آماری طبق آمار اداره ثبت احوال 22636 نفر است که از بين آن‌ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 380 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب گرديد. يافته‌هاي پژوهش نشانگر اين بودند که متغیرهای مستقل احساس امنیت، حقوق شهروندی، حمایت اجتماعی، رسانه های جمعی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی بر متغیر وابسته مشارکت در ورزش های همگانی تاثیر معنی داری دارند.


واژه های کليدي: احساس امنیت، حقوق شهروندی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و مشارکت در ورزش


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>> رفرنس/ارجاع >>>>>>>>>