سال چهارم، شماره 1، پیاپی 10، بهار 1401


نشریه مطالعات رهبری فرهنگی

چکیده فارسی

گستره سبک های رهبری و مدیریتی که طی سالیان متمادی توسط بسیاری از متفکران و دانشگاهیان پیشنهاد شده است.از طرفی سازمان ها برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی باید ضعف ها و قوت های فرهنگی را شناسایی و به اصلاح آنان بپردازند.از این رو هدف این پژوهش بررسی سبک رهبری لیکرت و رابطۀ آن با ارتقاء فرهنگ سازمانی در شرکت های دانش بنیان صنعتی تهران است.این پژوهش، مطالعه ای پیمایشی از حیث هدف کاربردی است.جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شرکت های دانش بنیان شهر تهران بود که11800 نفر است که نمونه به صورت تصادفی طبقه ای از بین کارکنان شرکت های دانش بنیان صنعتی تهران انتخاب شده است.داده¬هااز طریق پرسشنامه سبک رهبری مشارکتی کاتورن(25 گویه) و پرسشنامۀ فرهنگ سازمانی دنیسون(36 گویه)گرداوری شده است. پایایی این پرسشنامه ها با(آلفای کرونباخ) محاسبه شده، که برای پرسشنامه سبک رهبری مشارکتی کاتورن(86/0) و پرسشنامۀ فرهنگ سازمانی دنیسون91/0 به تایید رسیده است. بر اساس یافته های این پژوهش بین سبک رهبری لیکرت(عدالت، مشارکت، پاسخگویی و مالکیت)در سطح معنی داری (0.01 p=0/000 < ) با ارتقاء فرهنگ سازمانی در کارکنان شرکت های دانش بنیان صنعتی رابطه معنی داری وجود دارد.می¬توان نتیجه گرفت که سبک رهبری لیکرت با چهار مؤلفۀ (عدالت، مشارکت، پاسخگویی و مالکیت) سبب ارتقاء فرهنگ سازمانی، افزایش انگیزه و کارایی در کارکنان شرکت های دانش بنیان صنعتی می شود.


واژه های کليدی : رهبری، سبک رهبری، سبک رهبری لیکرت، فرهنگ سازمانی، شرکت های دانش بنیان صنعتی


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>


چکیده فارسی

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است چراکه به دنبال ارزیابی فرهنگ سازی در مصرف در مدارس شهرستان پارس آباد است. با توجه به استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای جمع‌آوری دادها، تحقیق حاضر از نوع کمی می‌باشد. از نظر نحوه گردآوری داده‌ها تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی بود که بر اساس جدول کریسی مورگـان 291 نفر به‌عنوان نمونه آماری در نظرگرفته شدند. برای نمونه گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای گردآوری داده‌های مور دنیاز تحقیق از ابزار پرسشنامه محقق ساخته یا استفاده از نظر محققان داخلی و خارجی و بر اساس مبانی اسلامی است. برای تجزیه‌وتحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون تی تک متغیره و آزمون تی دو جامعه مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردیده است. یافته های تحقیق نشان داد که کاهش مصرف انرژی در مدارس با استفاده از فرهنگ سازی در مصرف به طور مطلوب وجود دارد. همچنین بین دیدگاه معلمان زن و مرد درباره فرهنگ سازی مصرف تفاوت معنادار وجود دارد.


واژه های کلیدی: فرهنگ سازی ، مصرف انرژی، فرهنگ، مصرف، مدارس


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>


چکیده فارسی

هدف از پژوهش حاضر، پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان توسط سرمایه فرهنگی خانواده و کیفیت زندگی مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاه بوده است. این مقاله با توجه به روش، توصیفی- پیمایشی و بر اساس هدف، کاربردي بود. جامعه آماری شامل کليه دانش آموزان دوره راهنمايي و متوسطه شهر کرمانشاه در سال تحصيلي 99-1400بود. که حجم نمونه 318 نفر در نظر گرفته شد بود و با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب‌شده بودند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه استاندارد سرمایه فرهنگي خانواده، پرسشنامه استاندارد کيفيت زندگي و پرسشنامه استاندارد عملکرد تحصیلی بود. روايي پرسش‌نامه‌ها مورد تأييد متخصصان قرار گرفته و پايايي هم با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ سنجيده شده است. همچنين، جهت آزمون فرضیه‌ها به تناسب سطوح سنجش متغيرها، از آزمون‌های ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون استفاده شده است. نتايج حاصل از آزمون‌ها نشان دادند که بين سرمايه فرهنگي با کيفيت زندگي و عملکرد تحصیلی، رابطه‌ی معنادار مستقيم و مثبت وجود دارد. نتيجه پژوهش نشان داد؛ سرمايه فرهنگي خانواده و کیفیت زندگی ، مهم‌ترین عامل پیش‌بینی کننده عملکرد تحصیلی دانش آموزان شده است.


واژه‌های کلیدی: عملکرد تحصیلی، سرمایه فرهنگی خانواده، کیفیت زندگی


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

چکیده فارسی

تحول دیجیتالی تأثیر شدیدی بر رفتار و فرهنگ جامعه ، روند تجارت صنعت، ساختار مالی و رشد یک کشور دارد. فناوری و تحول دیجیتال در صنعت بیمه در حال افزایش است. صنعت بیمه برای حفط درآمد فعلی و ایجاد فرصت های جدید کسب درآمد به فناوری های دیجیتال روی آورده است. دیجیتالی شدن امکان تقویت ارتباطات و ارائه خدمات جدید به مشتریان را تسهیل می کند . دورکاری و سرویس دهی به کاربران، با توجه به رشد خدمات اینترنت در صنعت بیمه را تقویت می کند و مورد توجه قرار گرفته است. برای نیل به این هدف ، نمونه 50 نفری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها در این مقاله پرسشنامه استاندارد شده بوده است. این مقاله به بررسی پذیرش بیمه دیجیتال در بیمه زندگی شهر رشت قرار گرفته و نتایج بدست آمده نشان داد که بیمه دیجیتال می تواند اثر معناداری بر روی صنعت بیمه زندگی داشته باشد.


واژگان کلیدی: تحول دیجیتال ، بیمه ، بیمه دیجیتال، بیمه زندگی.


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

چکیده فارسی

هدف از تحقيق حاضر تعیین نقش رسانه¬های اجتماعی بر وفاداری مشتریان مي¬باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش¬، توصیفی و همبستگی می‌باشد و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش تحقیق مورد نظر ميداني مي¬باشد.جامعه آماري تحقيق حاضر را كليه كاركنان بانک سپه استان اردبیل تشكيل مي¬دهند كه تعداد آنها برابر 144 نفر مي¬باشد. براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شد و حجم نمونه برابر 106 بدست آمد كه با روش نمونه¬گيري تصادفي طبقه اي از نوع سهميه¬اي انتخاب شدند. به منظورگردآوري داده¬هاي موردنياز از پرسشنامه¬هاي وفاداري آلبرت كارونا (2002) و پرسشنامه محقق ساخته رسانه¬های اجتماعی بر اساس بصیریان جهرمی (1392) استفاده شد. براي تحليل داده¬ها از نرم¬افزار SPSS و برای تحلیل فرضیات از ضریب رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي¬دهد كه رسانه¬هاي اجتماعي بر وفاداری مشتریان بانک سپه استان اردبیل تاثير دارد.


واژه¬هاي كليدي: وفاداری، رسانه¬های اجتماعی، وفاداری مشتریان، بانک سپه


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

چکیده فارسی

تحقیق حاضر با هدف هنجاریابی پرسشنامه مدیریت بحران مبتنی بر اصول هفتگانه مهندسی مقاومت پذیری در بیمارستانهای شهر پارس آباد انجام گرفته است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ توع تحقیق توسعه ای است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان اداری بیمارستان های پارس آباد (ارس، امام خمینی و شهدا) که در سال 1401 مشغول به کار بودند. از آنجایی که تعداد عامل¬ها 44 بود 5 برابر آن یعنی؛ 220 نمونه کفایت می کرد، برای نمونه انتخاب شد. همچنین آزمون بارتلت وKMO براي تعیین مناسب بودن حجم نمونه مورد استفاده قرار گرفته است. روش نمونه‌گيري ، از روش نمونه گيري تصادفي طبقه¬ای استفاده شده است. ابزار جمع¬آوری اطلاعات مورد نیاز مدیریت بحران مبتنی بر اصول هفتگانه مهندسی مقاومت پذیری در بیمارستانها از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس یافته های آزادیان و همکاران (1395) با پاسخ بسته (طیف لیکرت) است. پرسشنامه حاوی اطلاعات عمومی و مشخصات فردی (جنسیت، محل کار) و 44 سوال بسته بود که به تعداد 240 عدد تهیه و توزیع گردید که 225 عدد برگشت داده شد. در تحقیق حاضر از آمار توصیفی برای ویژگیهای جمعیت شناختی و برای برازش مدل، از مدل اندازه¬گیری ساختاری - تحلیل عاملی تاییدی- استفاده گردیده که با استفاده از نرم افزار آموس صورت گرفته است. هنجاریابی پرسشنامه مدیریت بحران مبتنی بر اصول هفتگانه مهندسی مقاومت پذیری در بیمارستانهای شهر پارس آباد انجام و سنجه ها مورد تایید قرار گرفتند.


واژه های کلیدی: بحران، مدیریت بحران، بیمارستان، مقاومت پذیری


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

صفحه نخست  |   راهنمای نویسندگان  |   اخبار و اعلانات  |   اهداف و چشم انداز  |   ارسال مقاله  |   نقشه سایت  
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فصلنامه مطالعات رهبری فرهنگی می باشد