سال دوم، شماره اول، پیاپی 2، بهار 1399

چکیده فارسی

در مطالعه حاضر به دنبال بررسی برخی از مولفه¬های مهم هویّتی در شهر تهران هستیم. در اين مطالعه از روش پيمايش استفاده شده است. جامعه آماری، افراد 15سال و بالاتر مناطق 22گانه شهر تهران بودند و فرد پاسخگو واحد تحليل است. در این مطالعه برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران با خطای نمونه‏گیری 3 درصد استفاده شده است که تعداد 1000 نفر (محاسبه از طریق فرمول کوکران) به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری در این مطالعه، ترکیبی از نمونه‏گیری طبقه‏بندی متناسب با حجم و تصادفی سیستماتیک بوده است. در این مطالعه به این نتیجه رسیدیم که در برخی ارزشها مانند هویت، تغییرات گسترده¬ای رخ داده است و درک و اعتماد در شهر به شدت با شکل¬های متنوعی از مسائل و مشکلات گره خورده است و همین مسئله، تاثیر زیادی بر بی¬هویتی مردم تهران گذاشته است، به طوری که تاریخ و فرهنگ در تهران به ندرت عرصه¬ای برای نشان¬دادن و بازنمایی خود دارد و درونی¬شدن این مسئله در مردم، از این کلانشهر، یک موجود بی¬هویت، یا به تعبیر بهتر دارای هویت¬های از هم گسیخته و قطعه¬قطعه¬شده، ساخته است.


واژگان کلیدی: هویت، نگرش، فرهنگ، تهران


Title:Title:Urban identity as a cultural assessment: continuity and attachment or disintegration and escape (people of Tehran City)


Authors: Sajjad Yahak , Massoud Mirzaei , Nader Bahari


Abstract

In the present study, we seek to investigate some of the important components of identity in the Tehran city. In this study, the survey method was used. The statistical population was 15 years and older in 22 districts of Tehran and the person responsible is the analysis unit. In this study, Cochran's formula with a sampling error of 3% was used to determine the sample size, and 1000 people (calculated through Cochran's formula) were selected as the sample. The sampling method in this study was a combination of classification sampling with systematic volume and random sampling. In this study, we concluded that in some values, such as identity, there have been extensive changes, and understanding and trust in the city are strongly tied to various forms of issues and problems, and this has a great impact on The identity of the people of Tehran has been established, so that history and culture in Tehran rarely have a field to show and represent themselves, and the internalization of this issue in the people, of this metropolis, an identityless being, or in other words, better. It has a disjointed identity and a fragment.

Keywords: Identity, Attitude, Culture, Tehran.


چکیده فارسی

این تحقیق از نوع توسعه ای بوده و به منظور طراحی مدل مناسب مدیریت منابع انسانی در موسسات فرهنگی استان اردبیل انجام پذیرفته است. در این پژوهش، پس از تعیین تخصص هاي مورد نیاز، اعضاي پانل دلفی در سه مرحله و با استفاده از روشهاي نمونه گیري غیراحتمالی، شناسایی و انتخاب شد. پس از تعیین اعضاي پانل، برای تعیین شاخص ها و ابعاد مدل مدیریت منابع انسانی از روش دلفی بر اساس مراحل سه گانه اشمیت و همکاران استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را در مرحله دلفی تمام پرسنل موسسات فرهنگی استان اردبیل تشکیل دادند. در ابتدا افراد بر اساس استنباط خود از مدل شاخص هایی را مشخص کرده اند و بعد از حذف موارد تکراری تعداد 46 نوع شاخص باقی ماند. از بین 46 شاخص باقی مانده، شاخص‌های با ضریب اهمیت ضعیف و متوسط حذف گردیدند و نهایتاً 33 شاخص در تحلیل ماندند. مدل نهایی مدیریت منابع انسانی در موسسات فرهنگی استان اردبیل بر اساس نظر خبرگان با 33 شاخص مورد تایید قرار گرفت. بر اساس یافته‌های تحقیق، شاخص " تشویق پرسنل برای رسیدن به اهداف سازمان توسط سیستم انگیزشی سازمان" با میانگین 92/4 در رتبه اول، و شاخص "صحبت کردن مدیران با پرسنل در مورد کیفیت کار آنها" با میانگین 32/2 در رتبه سی و سوم قرار گرفتند.

واژگان کلیدی: منابع انسانی، مدل، موسسات فرهنگی اردبیل، روش دلفیTitle:Designing a Suitable Human Resource Management Model at the Cultural Institutions in Ardabil Province

Authors:Sasan Shokri , Mir Javad sajadi, Kianoosh Dadgar , Sasan Dadgar,Shahla Vazifeh Damirchi

Abstract

This research is Developmental research, in order to design an appropriate human resource management model at Cultural institutions in Ardabil province. In this research, after determining the required expertise, members of the Delphi panel were identified and selected in three steps using inaccurate sampling methods. After determining panel members, the Delphi method was used to determine the dimensions and dimensions of the human resources management model based on Schmidt et al.'s three-step process. The statistical population of the study in the Delphi stage was formed by Employees of cultural institutions in Ardabil province. At first, individuals determined the model based on their inference, and after the elimination of repetitive cases, 46 indicators remained. After, indicators with weak and moderate significance coefficients were eliminated and finally 33 indicators remained in the analysis. The final model of human resource management of cultural institutions in Ardabil province was approved based on the opinion of experts with 33 indicators. According to the research findings, the index of "encouraging staff to achieve the goals of the institutions by the motivational system of the institutions” with an average of 4.92 in the first place, and the index "Talking to managers about the quality of their work" with an average of 2.32 in the rank of 30 and they were third.

Keywords: Human Resources, Cultural Institutions, Delphi Method


چکیده فارسی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بیانیه گام دوم انقلاب حوزه معنویّت و اخلاق بر کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره گاز استان اردبیل انجام شده است. اين پژوهش به روش پيمايشي انجام شد و در جهت ارتقا روایی سنجه‌های پرسشنامه از اعتبار صوری استفاده شد و قابلیت اعتماد نیز با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ برای کلیه متغیرها بالاتر از 70/0 دست آمد. جامعه آماری این تحقیق 460 نفر ار کارکنان اداره گاز استان اردبیل بودند که از بين آن‌ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 210 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب گرديد. يافته‌هاي پژوهش نشانگر اين بودند که متغیر مستقل بیانیه گام دوم انقلاب حوزه معنویّت و اخلاق بر متغیر وابسته کیفیت زندگی کاری کارکنان تاثیر معنی داری دارد.

واژگان کليدي: بیانیه گام دوم انقلاب ، معنویت ، اخلاق ،کیفیت زندگی کاری

Title:The effect of the second step of the revolution in the field of spirituality and ethics on the quality of work life of the employees at Gas Department in Ardabil

Authors: Nasrin Khodabakhshi Afshinjani

Abstract

The aim of this study was, the effect of the second step of the revolution in the field of spirituality and ethics on the quality of work life of the employees at Gas Department in Ardabil. This research was conducted by survey method and in order to improve the validity of the questionnaire measures, face validity was used and reliability was obtained by using Cronbach's alpha coefficient for all variables above 0.70. The statistical population of this study was 460 employees of Ardabil Gas Department, from which 210 people were selected as a sample by simple random sampling using Cochran's formula. Findings showed that the independent variable of the statement of the second step of the revolution in the field of spirituality and ethics has a significant effect on the dependent variable of quality of work life of employees.

Keywords: Statement of the second step of the revolution, spirituality, ethics, quality of working life

چکیده فارسی

هدف اصلی تحقیق، بررسی اهمیت نسبی ابعاد رهبری دانش در تاثیر بر بروز ارزشهای فردی در بین کارکنان بانک ها و موسسات مالی آذربایجان شرقی می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک ها و موسسات مالی آذربایجان شرقی می‌باشد. مطابق فرمول کوکران، حجم نمونه 252 نفر انتخاب گردید و پاسخ دهندگان با روش نمونه گیری تصادفی ساده گزینش شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها، ابتدا جهت آگاهی از نرمال بودن متغیرها از آزمون اسمیرنوف – کولموگروف استفاده شد،که مشاهده گردید متغیرها از توزیع نرمال برخوردارند و در این حالت با استفاده از آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق پرداخته شد و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای یافتن ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته و از تکنیک اهمیت نسبی برای یافتن وزن نسبی ابعاد رهبری دانش در بروز ارزشهای فردی کارکنان استفاده شد. یافته‌ها حاکی از آن است که اهمیت نسبی ابعاد رهبری دانش در بروز ارزشهای فردی کارکنان دارای اهمیت نسبی یکسانی نیست.


كليد واژه‌ها: رهبری، ارزش، رهبری دانش، ارزشهای فردی ، بانک ها و موسسات مالی


Investigating the relative importance of knowledge leadership dimensions in influencing individual values at Financial institutions and banks of East Azarbaijan province

Authors:Narges Bahramzadeh *, Mirhossein Seyyedi , seyyed Karim Tabatabai

Abstract

The main purpose of this study, is survaying the relative importance of knowledge leadership dimensions in influencing the expression of individual values among employees of Financial institutions and banks of East Azarbaijan province. The research method is correlational and the statistical population includes all employees of cultural institutions of Ardabil province. According to the Cochran's formula, the sample size was selected 252 and the respondents were selected by simple random sampling method. A questionnaire was used to collect information. To test the hypotheses, first, Smirnov-Kolmogorov test was used to find out whether the variables were normal. It was observed that the variables have a normal distribution. Pearson correlation was used to find the relationship between independent and dependent variables and the technique of relative importance was used to find the relative weight of leadership intelligence dimensions in the expression of individual employee values. The findings suggest that relative importance of leadership intelligence is not equally important in the expression of individual values of employees.

Keywords: Leadership, Value, knowledge leadership, Individual Values,


چکیده

این تحقیق با هدف بررسی رابطه رهبری اصیل با تعهد سازمانی در میان مدیران مدارس شهرستان پارس‌آباد مغان اجرا گردید جامعه آماری این تحقیق را مدیران مدارس شهرستان پارس‌آباد مغان به تعداد 169 نفر تشکیل می دهد با استفاده از فرمول کوکران تعداد 118 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند که روش نمونه گیری نیز تصادفی طبقه ای است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد رهبری اصیل و تعهد سازمانی بود که روایی آنها با استفاده از روایی محتوایی به تایید رسید و پایایی هر کدام از این پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تایید گردید. در نهایت پرسشنامه جمع آوری شده با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت کد بندی شد و وارد نرم افزار SPSS گردید. قبل از آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون نرمالیته (کولموگروف- اسمیرنف) استفاده گردید که نتایج نشان دهنده غیر نرمال بودن رهبری اصیل و تعهد سازمانی بود. آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین رهبری اصیل و تعهد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد


رهبری اصیل، تعهد سازمانی، مدیران مدارس، پارس آباد مغان


Title:Investigating the relationship between Authentic leadership and organizational commitment among school Managers in Parsabad Moghan

Authors:Maghsoud Yazdani Arabloo *, Nader Bahari , Hamideh Ahangar

Abstract

The aim of this study was investigating the relationship between authentic leadership and organizational commitment among school Managers in Parsabad Moghan city. The statistical population of this study consists of 169 school principals in Parsabad Moghan city using Cochran's formula of 118 people as a statistical sample. The sampling method is also stratified random. Data collection tools were standard questionnaires of genuine leadership and organizational commitment whose validity was confirmed using content validity and the reliability of each of these questionnaires was confirmed using Cronbach's alpha test. Finally, the collected questionnaire was coded using a five-point Likert scale and entered into SPSS software. Before testing the research hypotheses, the normality test (Kolmogorov-Smirnov) was used, which showed the abnormality of genuine leadership and organizational commitment. Testing research hypotheses using Spearman correlation coefficient test showed that there is a significant relationship between authentic leadership and organizational commitment.

Keywords: authentic Leadership, Organizational Commitment, School Principals, Parsabad Moghan


صفحه نخست  |   راهنمای نویسندگان  |   اخبار و اعلانات  |   اهداف و چشم انداز  |   ارسال مقاله  |   نقشه سایت  
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فصلنامه مطالعات رهبری فرهنگی می باشد