سال دوم، شماره سوم، پیاپی4، پاییز 1399


نشریه مطالعات رهبری فرهنگی

چکیده فارسی

پژوهش حاضر با هدف بررسی اجتماعی - فرهنگی مرتبط با کنش های زیست محیطی شهروندان (مورد مطالعه: شهروندان شهر خلخال) انجام شد. اين پژوهش به روش پيمايشي انجام شد و در جهت ارتقا روایی سنجه‌های پرسشنامه از اعتبار صوری استفاده شد و قابلیت اعتماد نیز با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ که برای کلیه متغیرها بالاتر از 70/0 به دست آمد. جامعه آماری این تحقیق را شهروندان 18 سال به بالای شهر خلخال تشکیل می دهند حجم جمعیت آماری طبق آمار اداره ثبت احوال 36000 نفر است. که از بين آن‌ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 380 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب گرديد. يافته‌هاي پژوهش نشانگر اين بودند که بین متغیرهای مستقل میزان دینداری، احساس تعلق مکانی، قانون‌پذیری شهروندان، مشارکت محلی، اعتماد شهروندان با متغیر وابسته کنش های زیست محیطی رابطه معنی داری دارند. در نتیجه می توان گفت که بین عوامل اجتماعی و فرهنگی و کنش های زیست محیطی شهروندان در شهر خلخال رابطه معنی داری وجود دارد.


واژگان کليدي: عوامل اجتماعی – فرهنگی، احساس تعلق مکانی، قانون‌پذیری شهروندان، مشارکت محلی، کنش های زیست محیطی


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>


چکیده فارسی

تحقيق حاضر با هدف بررسي تأثير رهبري اخلاقی بر فرهنگ یادگیری سازمانی با نقش ميانجي توانمندي روان‌شناختي در اداره کل امور مالیاتی استان اردبيل صورت گرفته است. جامعه آماري اين تحقيق، شامل کلية كاركنان اداره کل امور مالیاتی استان اردبيل مي‌باشد كه بر اساس آمار واحد انفورماتيك اداره کل امور مالیاتی استان اين تعداد جمعاً 220 نفر مي‌باشد. تعداد 206 پرسشنامه گردآوري و با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. همچنين در تحقيق حاضر از ابزار پرسشنامه استاندارد به عنوان ابزار اصلي جمع‌آوري داده‌ها براي دستيابي به داده‌هاي مورد نظر استفاده شده است. نتايج حاصل از تحليل فرضيه‌هاي تحقيق نشان داد كه رهبري اخلاقی، فرهنگ یادگیری سازمانی روان‌شاختي را با نقش ميانجي توانمندي روان‌شاختي در اداره کل امور مالیاتی استان اردبيل پيش‌بيني مي‌كند. در نهايت يافته‌ها نشان داد كاركنان اداره کل امور مالیاتی استان اردبيل از نظر رهبري اخلاقی و فرهنگ یادگیری سازمانی وضعيت مناسبي دارند.


كلمات كليدي؛رهبري اخلاقی، فرهنگ یادگیری سازمانی ، توانمندي روان‌شناختي


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>


چکیده فارسی

هدف اصلی تحقیق، بررسی اهمیت نسبی پایبندی به هویت فرهنگی در بروز تعلق خاطر کاری کارکنان بانک های دولتی استان قزوین می باشد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 201 نفر انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی برای طبقه بندی، تهیه نمودارها و جداول فراوانی استفاده گردید و برای آزمون فرضیه ها، ابتدا جهت آگاهی از نرمال بودن متغیرها از آزمون اسمیرنوف – کولموگروف استفاده شد، که مشاهده گردید متغیرها از توزیع نرمال برخوردارند و در این حالت با استفاده از آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق پرداخته شد و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای یافتن ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته و از تکنیک اهمیت نسبی استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان می دهد ابعاد هویت فرهنگی با تعلق خاطر کاری رابطه معنی داری دارند. همچنین یافته‌ها حاکی از آن است که ابعاد هویت فرهنگی در بروز تعلق خاطر کاری دارای اهمیت نسبی یکسانی نیست.


واژه های کلیدی: هویت، فرهنگ، هویت فرهنگی ، تعلق خاطر کاری


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

چکیده فارسی

پژوهش حاضر با هدف مدل یابی روابط بین فرهنگ سیاسی در مشارکت و اعتماد سیاسی با میانجی گری سرمایه اجتماعی انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی و همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماري مورد نظر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی می باشد كه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. ابزار اصلي گردآوري داده هاي پژوهش پرسشنامه بود. جهت بررسی ارتباط متغیرهای اصلی پژوهش با همدیگر از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد و روابط بین متغیرها باهم دیگر معنی دار بود. در ادامه جهت بررسی قابلیت تعمیم مدل ساختاری پژوهش، مدل معنی داری پژوهش (مدل t) نیز ارائه شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، فرهنگ سیاسی بر سرمایه اجتماعی تاثیر مستقیم دارد، همچنین سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی تاثیر مستقیم دارد. همچنین سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی تاثیر مستقیم دارد. در نهایت فرهنگ سیاسی از طریق سرمایه اجتماعی بر اعتماد و مشارکت سیاسی تاثیر غیر مستقیم دارد. فرهنگ سیاسی، سرمایه اجتماعی، مشارکت و اعتماد سیاسی در بین دانشجویان از حد انتظار پایین می باشد لذا پیشنهاد می گردد که مسئولان دانشگاهی با اتخاذ تدابیری در جهت افزایش متغیرهای مذکور در دانشگاه بکوشند.


کلید واژه ها: فرهنگ سیاسی، سرمایه اجتماعی، مشارکت سیاسی، اعتماد سیاسی.


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

چکیده فارسی

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مناسب برای اخلاق حرفه ای فروشندگان محصولات لبنی در شهرستان پارس آباد انجام پذیرفته است. پژوهش از نظر هدف توسعه ای و از نظر نوع توصیفی تحلیلی و از روش اجرا پیمایشی می باشد؛ جامعه آماری تحقیق حاضر را در مرحله دلفی مسئولین فروش شرکت‌ها و کارگاه‌های تولید محصولات لبنی شهرستان پارس‌آباد تشکیل دادند. در ابتدا افراد بر اساس استنباط خود از مدل شاخص هایی را مشخص کرده اند و بعد از حذف موارد تکراری تعداد 58 نوع شاخص باقی ماند. از بین 58 شاخص باقی مانده، شاخص‌های با ضریب اهمیت ضعیف و متوسط حذف گردیدند و نهایتاً 52 شاخص در تحلیل ماندند. مدل نهایی مطلوب اخلاق حرفه‌ای فروشندگان محصولات لبنی مغانه بر اساس نظر نخبگان با 52 شاخص سه بعد مورد تایید قرار گرفت. بر اساس یافته‌های تحقیق، بر اساس یافته های تحقیق، شاخص "منطبق کردن اولویت‌ها با ارزش‌ها" با میانگین 87/4 در رتبه اول، و شاخص " پرهیز از به کارگیري شخصی اطلاعات شرکت" با میانگین 52/2 در رتبه پنجاه دوم قرار گرفتند.


واژگان کلیدی: اخلاق حرفه‌ای، فروشندگان محصولات لبنی، روش دلفی


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

چکیده فارسی

هدف تحقیق حاضر ؛ مطالعه تحلیل سلسله مراتبی مدل بهينه زنجيره تامين در دستگاه¬هاي دولتي ایران می¬باشد. پس از بررسی پیشینه تحقیق و همچنین مصاحبه با خبرگان، چهارمؤلفه اصلی؛ عوامل فردی، عوامل سازمانی، فرآیند زنجیره تأمین و قوانین و مقررات جهت مدل¬سازی تحقیق شناسایی شدند. در این مطالعه با بهره¬گیری از تکینیک دلفی، معیارها زیرمعیارهای مطالعه طبقه¬بندی گردیدند. سپس با بهره¬گیری از معادلات ساختاری، روابطه بین مؤله¬ها و زیرمؤلفه¬ها با یکدیگر و همچنین اثرگذاری آنها بر زنجیره تأمین در دستگاه¬های دولتی مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت نیز مدل¬های مختلف با استفاده از پویایی شناسایی سیستم مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از برآورد معادلات ساختاری نشان داد که عوامل سازمانی با ضریب 901/0 بیشترین اثر را بر زنجیره تأمین دارد. همچنین سایر نتایج نشان داد که قوانین و مقررات و فرآیند زنجیره تأمین اثرمعناداری بر زنجیره تأمین دارند، درحالیکه عوامل فردی اثر معناداری بر زنجیره تأمین ندارد. نتایج ارزیابی مدل اسکور با استفاده از روش AHP نشان داد که قابلیت اطمینان با امتیاز 301/0، بالاترین امتیاز را در بین دیگر مؤلفه¬ها به دست آورده است. معیارهای چابکی زنجیره تأمین با 226/0، هزینه¬های زنجیره تأمین با 191/0، مدیریت دارایی¬های زنجیره تأمین با 180/0 و پاسخگویی زنجیره تأمین با امتیاز 102/0 در اولویت های بعدی قرار دارند.


واژگان کلیدی: زنجیره تأمین، پویایی شناسایی سیستم، معادلات ساختاری، دستگاههای دولتی


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

صفحه نخست  |   راهنمای نویسندگان  |   اخبار و اعلانات  |   اهداف و چشم انداز  |   ارسال مقاله  |   نقشه سایت  
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فصلنامه مطالعات رهبری فرهنگی می باشد