سال چهارم، شماره 3، پیاپی 12، پاییز 1401


نشریه مطالعات رهبری فرهنگی

چکیده فارسی

رفتار مدنی از کلمات و اعمالی استفاده می کند که نشان دهنده احترام و ادب نسبت به دیگران است، خواه با آنچه آنها می گویند یا انجام می دهند موافق باشید یا نه. مدنی بودن به حفظ تعاملات اجتماعی مثبت کمک می کند. تحقیق حاضر با هدف بررسی هنجاریابی پرسشنامه رفتارهای مدنی در بین 567 نفر از مدیران مدارس شهرستان پارس آباد انجام گرفته است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد شده رفتارهای مدنی مدیران حسن نژاد قنبرلو و وظیفه دمیرچی (1399) با 26 گویه استفاده شد و تعداد نمونه 310 نفر بودند. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی ( تحلیل عاملی تاییدی، آزمون تی دو جامعه مستقل، آزمون همبستگی و آزمون فریدمن) استفاده گردیده است. یافته های تحقیق حاکی از تایید ساختار عاملی مدل رفتارهای مدنی بود و بین ابعاد رفتارهای مدنی مدیران رابطه تعاملی وجود دارد.


واژه های کلیدی: رفتارهای مدنی، مدیران، مدارس ، رفتارهای مدنی سازمانی


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>


چکیده فارسی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر طراحی سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی هوش سازمانی در شهرداری اردبیل انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل نیروهای قراردادی مناطق پنجگانه شهرداری اردبیل به تعداد 600 نفر می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 234 نفر به‌عنوان نمونه آماری در نظرگرفته شدند. روش نمونه‌گیری در پژوهش حاضر، روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردیده است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم¬افزار آموس استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در مرحله اول آزمون بارون و کنی ضریب رگرسیونی طراحی سازمانی روی عملکرد سازمانی 705/0 می باشد و ضریب رگرسیونی طراحی سازمانی بر هوش سازمانی نیز برابر 407/0 می باشد در مرحله دوم ضریب رگرسیونی طراحی سازمانی روی عملکرد سازمانی از 446/0 به 428/0 تنزیل پیدا کرد، بنابراین با ورود متغير میانجی (هوش سازمانی) به معادله، اثر متغير برونزاد يا مستقل از گام اول به گام دوم کاهش پيدا کند میانجی گری احراز می‌شود که در نتیجه می‌توان ادعا نمود متغیر هوش سازمانی در تاثیر طراحی سازمانی بر عملکرد سازمانی نقش میانجی دارد.


واژه های کلیدی: طراحی سازمانی ، عملکرد سازمانی ، هوش سازمانی، شهرداری


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>


چکیده فارسی

تحقیق حاضر با هدف یافتن رابطه بین متغیرهای هوش معنوی با تاب‌آوری سازمانی و تعهد عاطفی انجام گرفت.این موضوع از این نظر حائز اهمیت است که هوش معنوی دارای توانایی هایی در رفتار حل مسأله است که به فرد کمک میکند تا با پدیده های اطراف سازگار شود و به یکپارچه سازی ذاتی و بیرونی برسد. نوع پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی، همبستگی است. جامعۀ آماری شامل کلیه کارکنان ستادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تعداد 370 نفر می‌باشد. جهت انتخاب حجم نمونه از فرمول کوکوران استفاده و تعداد 186 مورد پرسشنامه تکمیل و جمع‌آوری شد. برای سنجش سازه‌ها از پرسشنامه استاندارد کینگ استفاده وبرای روايي پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل داده‎ها از آمار توصيفي و از آمار استنباطی جهت تحلیل استفاده شد. یافته‌های معادلات ساختاری در تحقیق نشانگر آن است که هوش معنوی بر تاب‌آوری سازمانی بطور مستقیم با ضریب مسیر(79/0=β)و با ضریب تی (5.76>96/1= T) و هوش معنوی بر تعهد عاطفی با (42/0=β) و با نمره تی (2.51>96/1=T) و تعهد عاطفی نیز بر تاب‌آوری سازمانی با ضریب مسیر (37/0=β) و با نمره تی (2.31>96/1=T) اثرگذار بود. در نهایت با توجه به آزمون فرضیه ها پیشنهاداتی ارائه شد.


کلیدواژگان: تاب آوری سازمانی، تعهد عاطفی، معادلات ساختاری، هوش معنوی


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

چکیده فارسی

تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی هست و لحاظ اجرا از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را اولیای فعال در انجمن اولیا و مربیان دبیرستان المهدی پارس اباد تشکیل می دهند که تعداد آنها حدود 60 نفر می باشد. حجم نمونه در پژوهش حاضر، بر اساس جدول مورگان 52 نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این تحقیق بر مبنای هدف است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق از طریق پرسشنامه استاندارد؛ مشارکت اولیا در آموزش حبیبی و سراوانی (1390) و مهارت های ارتباطی شورای مدرسه قاسمی (۱۳۹۴) می باشد، روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری تایید شد و براي برآورد پايايي پرسشنامه های این تحقیق از روش آلفاي كرونباخ استفاده گردیده و بر اين اساس نتایج مقدارآلفا براي هر يك از متغيرهاي مورد مطالعه در اين تحقيق در جدول (1) آمده است و نشان دهنده پایایی بالای پرسشنامه می باشد. برای تعيين نوع آزمون مورد استفاده در تحليل فرضيه های تحقیق از آزمون توزيع نرمال کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شده که نتایج نشان داد که متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال هستند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مهارت های ارتباطی شورای مدرسه تاثیر معنی داری در پیش بینی مشارکت اولیا در آموزش دارند و با اطمینان 95 درصد می توان گفت که مهارت های ارتباطی شورای مدرسه بر مشارکت اولیا در آموزش تاثیر دارد.


واژگان کلیدی: مدرسه، مهارت های ارتباطی شورای مدرسه، مشارکت اولیا در آموزش


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

چکیده فارسی

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نوآوری، آگاهی مشتری و انعطاف پذیری در عملکرد پایدار شرکت و مدیریت زنجیره تأمین پایدار پرداخته می باشد. جامعه آماري اين تحقيق را کلیه مدیران شرکت های فعال در شهرک صنعتی استان البرز تشکیل می دهند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 304 نفر به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی پیمایشی و از شاخه معادلات ساختاری می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی صوری آن با استفاده از نظر اساتید دانشگاهی و مدیران عالی رتبه و کارشناسان خبره مورد تأیید قرار گرفت. براي محاسبه پايايي از آلفاي كرونباخ استفاده گرديد که پايايي هر یک از معیارها بالاتر از 7/0 درصد به دست آمد و بنابراین پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد آگاهی مشتری، نوآوری و انعطاف پذیری بر هر دو متغیر مستقل یعنی عملکرد پایدار و مدیریت زنجیره تامین پایدر تاثیر مثبت دارند. همچنین مشخص شد عملکرد پایدار نیز بر مدیریت زنجیره تأمین پایدار تاثیر مثبت دارد.


واژگان کلیدی: آگاهی مشتری، نوآوری، انعطاف پذیری، عملکرد پایدار، مدیریت زنجیره تامین پایدار


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

چکیده فارسی

نقش آگاهي بخش فرهنگ كه مي تواند زمينه هاي مساعد جهل به قواعد و مقررات حقوقي را از بين ببرد، از اساس به عنوان ابزاري براي آگاهي بخشي يا يكي از منابع و مقدمه هاي واجب پيشگيري از جرم در جامعه مطرح شود. نقش ديگري كه براي فرهنگ و تأثير آن بر حوزة حقوقي مي توان قائل شد نقش هنجارساز فرهنگ است. قوانین کیفری کشور ما در دو سه دهه اخیر سخت متورم گشته است. مجموعه قوانین کیفری بی‌توجه به داده‌ها و یافته‌های وثیق جرم‌شناسی، بی‌رویه قطور شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل فرهنگی و ضرورت کاهش عناوین کیفری در حقوق ایران طراحی و تدوین شد. تحقیق حاضر از نوع مطالعات کیفی از نوع توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه است. تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات به‌ صورت توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. نتایج بررسی نشان داد که قوه مقننه می تواند با وضع و تصویب قوانین شفاف و صریح بر کاهش عناوین کیفری همت گذارد. همچنین نتایج بررسی نشان داد که در قانون اساسی تنها به تعبیر اقدام مناسب جهت پیشگیری از وقوع جرم اکتفاء شده است بدون اینکه سازوکارها و ابزارهای اقدام مناسب پیش‌بینی ‌شده باشد و قلمرو اختیارات و وظایف قوه قضائیه در این خصوص نیز احصاء و تعیین نشده است، لذا دایره و گستره «اقدام مناسب» باید تبیین شده تا امر پیشگیری نیز در چهارچوب قواعد این گستره به مرحله اجرا گذارده شود. در کل نتایج بررسی نشان داد که عوامل فرهنگی و آگاه سازی افراد جامعه از ابعاد جرم و عواقب آن می تواند در عدم وقوع جرم تاثیر مثبتی داشته باشد.


کلمات کلیدی: عناوین کیفری، تورم کیفری، عوامل فرهنگی


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

صفحه نخست  |   راهنمای نویسندگان  |   اخبار و اعلانات  |   اهداف و چشم انداز  |   ارسال مقاله  |   نقشه سایت  
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فصلنامه مطالعات رهبری فرهنگی می باشد