سال چهارم، شماره 2، پیاپی11، تابستان 1401


نشریه مطالعات رهبری فرهنگی

چکیده فارسی

هدف از اجراي اين پژوهش بررسی تاثیر رویکرد ساختن گرایی در بهبود عملکرد و یادگیری دانش آموزان ابتدایی شهرستان سرعین بود. روش پژوهش، از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و گروه آزمایش بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزانِ معلمانی که داوطلب اجرای طرح در کلاس خودشان و به تعداد 45 نفر بودند. دانش آموزان به 2 گروه آزمایش 23 نفر و گروه کنترل به تعداد 22 نفر تقسیم شدند. جمع¬آوری داده¬ها براساس نتایج حاصل از آزمونی که توسط محقق در دو مرحله و به صورت پیش آزمون و پس آزمون تهیه شده بود انجام شد. تجزیه و تحلیل داده¬ها به کمک نرم¬افزار SPSS صورت پذیرفت. برای بررسی تفاوت گروههای مستقل و مقایسه نمرات هر گروه قبل و بعد از پیش آزمون و پس آزمون از آزمون t مستقل و t جفتی استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد: دانش آموزانی که درس را با روش ساختن گرایی آموزش می بینند یادگیری بهتری دارند. بین روش تدریس ساختن گرایی و روش تدریس سنتی تفاوت معنا داری وجود دارد و روش تدریس ساختن گرایی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد.


کلید واژه ها: ساختن گرایی، بهبود عملکرد، افزایش یادگیری دانش آموزان


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>


چکیده فارسی

توجه به عملکرد تحصیلی دانش آموزان و بهبود شرایط تحصیلی یکی از اهداف اصلی آموزش و پرورش است. بهزیستی تحصیلی یکی از متغیرهای مهم و اثرگذار بر عملکرد تحصیلی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی و کیفیت تدریس معلمان بر بهزیستی تحصیلی دانش‌آموزان با میانجی خود آگاهی هیجانی بود. تحقیق حاضر از نظر ماهیت محتوایی توصیفی- همبستگی (مدل معادلات ساختاری) و از منظر هدف کاربردی است. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر یا به عبارتی جامعه آماری تحقیق، دانش آموزان مشغول به تحصیل در دوره‌ی متوسطه اول و دوم سال تحصیلی 1402-1401 شهرستان نمین به تعداد 2646 نفر می‌باشند. روش نمونه‌گیری به کار گرفته شده، نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای بوده و با توجه به ناهمگون بودن جامعه آماری از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نیز استفاده گردید که از میان جامعه‌ی آماری پیش گفته، بر اساس جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 292 نفر (99 نفر زن و 193 نفر مرد) انتخاب شدند. اطلاعات لازم برای پاسخ به سوال پژوهشی از طریق پرسشنامه‌های کتبی استاندارد جمع آوری شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که سواد اطلاعاتی و کیفیت تدریس به ترتیب با مقدار ضرایب مسیر 34/0 با مقدار t ( 64/7)، 41/0 با مقدار t (23/6( بر خود آگاهی هیجانی تاثیر مثبت و معنی داری دارند. خودآگاهی هیجانی نیز با مقدار ضریب 51/0 با مقدار t (25/5) بر بهزیستی تحصیلی تاثیر مثبت و معناداری دارد. بهزیستی تحصیلی دانش آموزان تحت رضایت کلی آنان از میزان تحقق انتظاراتشان قرار دارد. دانش‌آموزان با هیجانات مثبت از بهزیستی تحصیلی بالاتری برخوردار هستند.


واژگان کلیدی: سواد اطلاعاتی، کیفیت تدریس، خودآگاهی هیجانی، بهزیستی تحصیلی


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>


چکیده فارسی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل استرس زای چالشی بر رضایت شغلی با نقش واسطه ای تعهد سازمانی در شهرداری اردبیل انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را 600 نفر از کارکنان قراردادی شهرداری اردبیل تشکیل می دهند که حجم نمونه بر اساس روش هومن 185 نفر می باشد که در این تحقیق با توجه به احتمال ریزش و عدم عودت پرسشنامه ها تعداد نمونه 200 نفر در نظر گرفته شد روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده نسبی (تسهیمی از هر منطقه) بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد عوامل استرس زای چالشی بر اساس نظریه کول کویت (2010) با 3 مولفه؛ کمبود وقت، پیچیدگی، و مسئولیت پذیری می باشد. متغیر رضایت شغلی مینه سوتا براساس هومن (1381) با شش بعد؛ نظام پرداخت ، نوع شغل، فرصتهای پیشرفت، جو سازمانی، سبک رهبری،و شرایط فیزیکی و همچنین متغیر تعهد سازمانی بر اساس نظر بالفور و کسلر (1996) با سه بعد ؛ تعهد مبادله‌ای، تعهد پیوستگی و تعهد همانندسازی استفاده گردیده است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم¬افزار آموس استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیر تعهد سازمانی در تاثیر عوامل استرس زای چالشی بر رضایت شغلی نقش واسطه ای دارد.


واژه های کلیدی: تعهد سازمانی ، عوامل استرس زای چالشی ، رضایت شغلی ، شهرداری


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

چکیده فارسی

سرمایه فرهنگی هم یک دارایی ملموس و هم یک دارایی نامشهود است و خرد جمعی کارکنان در سراسر خطوط تجاری در سازمان و تأثیر آن بر جامعه است. این فقط وظیفه ای نیست که به صورت ماهانه یا فصلی تأیید شده و پس از سنجش عملکرد سالانه بسته شود. سرمایه فرهنگی برخلاف سرمایه مالی، سرمایه اقتصادی، سرمایه نظارتی و سرمایه نقدینگی را نمی توان با اعداد مالی، درآمد یا ارزش خالص اندازه گیری کرد. سرمایه فرهنگی از سوی دیگر، با سرمایه انسانی سروکار دارد که شامل جنبه‌های رفتاری، مهارت‌ها و دانش کارکنان می‌شود تا روش‌های چرخه عمر محصول و طراحی، مدل‌های پیش‌بینی درآمد و رشد، که در برابر جمعیت زیادی از داده‌ها اجرا می‌شود. این تحقیق با هدف مطالعه و هنجاریابی پرسشنامه مدیریت سرمایه فرهنگی مدیران مدارس شهرستان پارس آباد بر اساس پرسشنامه استاندارد شده مدیریت سرمایه فرهنگی ممی زاده آرانچی و وظیفه دمیرچی (1399) به روش نمونه گیری تصادفی ساده در بین 325 نمونه آماری انجام گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مدل مدیریت سرمایه فرهنگی مدیران دارای روای و پایایی لازم هست.


کلیدواژه ها: سرمایه ، مدیریت سرمایه فرهنگی، سرمایه فرهنگی، مدارس


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

چکیده فارسی

هدف از پژوهش حاضر، تدوین مدل ارتباطی هوش هیجانی، فرهنگی و تعهد سازمانی دبیران مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاه بوده است. پژوهش حاضر از نوع همبستگي بود. جامعه آماري پژوهش شامل تمامي دبیران دوره متوسطه دوم در شهر کرمانشاه بودند. نمونه‌گیری به شيوه تصادفی ساده انجام شده است. حجم نمونه شامل 270 نفر دبیر مي¬باشد. ابـزار گـردآوری داده‌ها نیـز شـامل پرسشـنامه تعهد سازمانی آلن و مير(1944)، هوش هیجانی بار –اُن(2000) و هـوش فرهنگـی انگ و همکاران(2004) بـود که به دلیـل دخـل و تصـرف محقـق، روایـی و پایایی آن بررسـی و تأیید شـد. مقدار آلفـای کرونباخ و روش دونیمه کردن آزمون بـرای هوش هیجانی، هـوش فرهنگـی و تعهد سـازمانی به ترتیب 92 %و 82 %، 81/0 و 86/0،86 %و 82 % محاسبه گردیده همگـی بالاتـر از 7/0 بودند و ایـن نشان دهندۀ پایایی مناسـب پرسشـنامه بود. به‌منظور تجزيه و تحليل داده¬ها از روش‌های ضريب همبستگي و تحليل رگرسيون استفاده گردید. نتایج ‌نشان‌ داد که‌ بین‌ هوش فرهنگی ‌و ‌‌هوش هیجانی ‌با‌ تعهد ‌سازمانی ‌دبیران ‌رابط معناداری ‌وجود ‌دارد. ‌‌بین ‌ابعاد‌ هوش هیجانی ‌با ‌تعهد ‌سازمانی ‌دبیران‌ ‌رابطه ‌معناداري ‌وجود‌ دارد. بین ‌ابعاد ‌هوش فرهنگی ‌با ‌تعهد‌ سازمانی ‌دبیران‌ ‌رابطه‌ معناداري‌ وجود ‌دارد. ‌ابعاد ‌هوش هیجانی و ابعاد هوش فرهنگی ‌به ‌طور ‌معناداري ‌قادر ‌به ‌پیش¬بینی‌ تعهد‌ سازمانی ‌دبیران‌ می¬باشد.


واژه‌های کلیدی: هوش هیجانی، هوش فرهنگی خانواده، تعهد سازمانی


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

چکیده فارسی

این مقاله به بررسی تأثیرات رهبری بر درگیری‌های خشونت‌آمیز در آفریقا می‌پردازد. در طول سال‌ها آفریقا تحت تأثیر درگیری‌های خشونت‌آمیز قرار گرفته است، این تا حدی توضیح می‌دهد که چرا آفریقا هنوز به عنوان یک قاره در حال توسعه در نظر گرفته می‌شود. درگیری های خشونت آمیز منجر به تخریب جان ها و اموال در بسیاری از مناطق آفریقا شده است. بسیاری از اردوگاه‌های آوارگان داخلی در کشورهای مختلف که به دلیل درگیری‌های خشونت‌آمیز به وجود آمده‌اند، بدون شک بر زندگی اجتماعی-اقتصادی و سیاسی کشورهای آسیب‌دیده تأثیر منفی گذاشته‌اند. دولت‌های این کشورها میلیاردها ارز کشورهای مختلف خود را که قرار است برای پروژه‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای در تلاش برای مبارزه با درگیری‌های خشونت‌آمیز و همچنین مراقبت از آوارگان داخلی استفاده شود، هدر داده‌اند. این مقاله ماهیت کیفی دارد زیرا داده های آن از منابع ثانویه مانند کتاب های درسی، مجلات، مجلات و روزنامه ها استخراج شده است. روش های تحلیل داده ها در این مقاله توصیفی و تاریخی است. چارچوب نظری این مقاله نظریه سرخوردگی- پرخاشگری است. این مقاله در میان دیگران توصیه می‌کند که باید حکومت‌داری خوب در آفریقا تشویق شود زیرا می‌تواند راه طولانی در کاهش درگیری‌های خشونت‌آمیز داشته باشد و همچنین توسعه آن را ارتقا دهد.


کلیدواژه ها: تعارض، حکمرانی، توسعه، خشونت، پروژه ها و برنامه ها


>>>>>>>>>مقاله پژوهشی/اصیل>>>>>>>>>زبان اصلی : فارسی >>>>>>>>> مشاهده و دانلود مقاله (PDF) >>>>>>>>>

صفحه نخست  |   راهنمای نویسندگان  |   اخبار و اعلانات  |   اهداف و چشم انداز  |   ارسال مقاله  |   نقشه سایت  
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فصلنامه مطالعات رهبری فرهنگی می باشد